הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

תכנון כלל עירוני


תת"ל/101/ב - קו מטרו M1

פורסמה הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתיות לאומיות (תת"ל) על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה שמטרתה פיתוח קו M1 של מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים תת-קרקעית (מטרו).

נקבעו תנאים ומגבלות להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, כמפורט להלן:

  1. לא ינתנו התרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח תכניות מאושרות בתחום המקרקעין הכלולים בתכנית, לרבות מכח תמ"א 38.

  2. לא ינתנו התרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 261(ד) לחוק.

  3. לא יותרו הקלות בתחום התכנית.

על אף האמור לעיל, התנאים והמגבלות לפי ההודעה לא יחולו על:

  1. עבודות ניטור, בדיקת קרקע וקידוחי ניסיון שיבוצעו לצורך קידום ביצוע עבודות תשתית.

  2. עבודות בתחום הדרך קיימת ומאושרת שאינן משנות את תוואי הדרך ואינן כלולות תוספות בניה בתת-הקרקע, בכפוף לתיאום עם נת"ע.

  3. עבודות בתחום תוואי תת"ק העובר בשטח שאינו מיועד לדרך שעמקן עולה על 5 מ' יהיו בכפוף לאישור מתכננת הות"ל, לאחר שהתקבלה התייחסות נת"ע תוך 3 שבועות.

הועדה המקומית רשאית להתיר שימור, שיפוץ, תחזוקה, וחיזוק של מבנים קיימים לצורך בטיחות או הנגשה ללא תוספת שטחי בניה.

תוקף התנאים  שנתיים ממועד הפרסום או עד להעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, המוקדם מבין השניים.

לחצו כאן למעבר לתוכנית באתר מנהל התכנון
לחצו כאן לצפייה בנוסח ההחלטה

לחצו כאן לצפייה בנוסח ההכרזה

לחצו כאן לצפייה בגיליון 6

לחצו כאן לצפייה בגיליון 7

לחצו כאן לצפייה בגיליון 8


מדיניות עירונית לחניה

בישיבת מליאה מן המניין של מועצת העיר מס' 51 אשר התקיימה ביום 1.7.18, מועצת העיר אישרה פתיחת חשבון לקרן חניה ומאמצת את חוות הדעת של שמאי העירייה לפיה שווי מקום חנייה הינו 100,000 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.

כאשר אין אפשרות להקים בפועל מקומות חניה במתחם הבניה כנדרש על פי התקן, מוסמכת הועדה המקומית לפטור את היזם מהקמת חלק מהחניות ולחייבו לשלם כספים לקרן חניה שנועדה לממן הקמת חניות בחניון ציבורי, או במרחב הציבורי, במרחק של עד 350 מ'.

בנוסף, הוועדה המקומית אימצה תקן חנייה עירוני על בסיס תקנות משרד התחבורה - להלן

מדיניות חניה עירונית רמת השרון 2_2019.pdf

 

רש/2/900 - בתוקף

תכנית לאזור מגורים ב'
אשר קבעה זכויות בנייה לאזור מגורים ב' ברמת השרון.
שינוי ופירוט הוראות מגורים ב' בנושאי זכויות בנייה, מרתפים, מרחק בין בניינים, חדרי יציאה לגג, חניה, גובה, בנייה ותכסית.

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

תכנית 754/1 מגורים א' - בתוקף

התכנית הכלל עירונית נועדה לשנות ולפרט הוראות באזור מגורים א' בעיר רמת השרון.
התכנית משנה ומפרטת: גודל מגרש מינימאלי, מרתפים, חניה, וגובה בנייה.​

תכנון כלל עירוני