הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

מסמכי מדיניות ותכנון כלל עירוני


תת"ל/101/ב - קו מטרו M1

פורסמה הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתיות לאומיות (תת"ל) על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה שמטרתה פיתוח קו M1 של מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים תת-קרקעית (מטרו).

נקבעו תנאים ומגבלות להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, כמפורט להלן:

  1. לא ינתנו התרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח תכניות מאושרות בתחום המקרקעין הכלולים בתכנית, לרבות מכח תמ"א 38.

  2. לא ינתנו התרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 261(ד) לחוק.

  3. לא יותרו הקלות בתחום התכנית.

על אף האמור לעיל, התנאים והמגבלות לפי ההודעה לא יחולו על:

  1. עבודות ניטור, בדיקת קרקע וקידוחי ניסיון שיבוצעו לצורך קידום ביצוע עבודות תשתית.

  2. עבודות בתחום הדרך קיימת ומאושרת שאינן משנות את תוואי הדרך ואינן כלולות תוספות בניה בתת-הקרקע, בכפוף לתיאום עם נת"ע.

  3. עבודות בתחום תוואי תת"ק העובר בשטח שאינו מיועד לדרך שעמקן עולה על 5 מ' יהיו בכפוף לאישור מתכננת הות"ל, לאחר שהתקבלה התייחסות נת"ע תוך 3 שבועות.

הועדה המקומית רשאית להתיר שימור, שיפוץ, תחזוקה, וחיזוק של מבנים קיימים לצורך בטיחות או הנגשה ללא תוספת שטחי בניה.

תוקף התנאים  שנתיים ממועד הפרסום או עד להעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, המוקדם מבין השניים.

לחצו כאן למעבר לתוכנית באתר מנהל התכנון
לחצו כאן לצפייה בנוסח ההחלטה

לחצו כאן לצפייה בנוסח ההכרזה

לחצו כאן לצפייה בגיליון 6

לחצו כאן לצפייה בגיליון 7

לחצו כאן לצפייה בגיליון 8מדיניות עירונית לחניה

בישיבת מליאה מן המניין של מועצת העיר מס' 51 אשר התקיימה ביום 1.7.18, מועצת העיר אישרה פתיחת חשבון לקרן חניה ומאמצת את חוות הדעת של שמאי העירייה לפיה שווי מקום חנייה הינו 100,000 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.

כאשר אין אפשרות להקים בפועל מקומות חניה במתחם הבניה כנדרש על פי התקן, מוסמכת הועדה המקומית לפטור את היזם מהקמת חלק מהחניות ולחייבו לשלם כספים לקרן חניה שנועדה לממן הקמת חניות בחניון ציבורי, או במרחב הציבורי, במרחק של עד 350 מ'.

 הוועדה המקומית בישיבתה מס' 2020008 מיום 15.12.2020 עוכן תקן חנייה עירוני על בסיס תקנות משרד התחבורה - להלן:

לחצו כאן לעיון במסמך מדיניות עירונית לחניה

לחצו כאן לעיון בקובץ החלטת הוועדה
מדיניות פיצול דירות בהתאם לתיקון 117 (הוראת שעה), תשע"ז-2017

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה), התשע"ז–2017 התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ז (26 ביולי 2017).

החוק קובע כי ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים במגרש מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש על פי הוראות התכנית החלה על המגרש, בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, אף אם נקבע בתכנית כי סטייה מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה ניכרת, בהתמלא התנאים המפורטים בחוק, ובין היתר, כי התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א - 1 בינואר 2011.

בהינתן שתכנית רש/במ/5 (רש/695) פורסמה למתן תוקף בי.פ 3961 בתאריך 9.1.92 ותכנית זו מגדירה אזור מגורים א-1 ומקובעת בו צפיפות;

וכן שתכנית רש/1/754 פורסמה למתן תוקף בי.פ 7544 בתאריך 12.7.17 ותכנית זו קובעת ומשנה את הניצול המותר בכל העיר באזור מגורים א';

וכן תכנית רש/2/900 פורסמה למתן תוקף בי.פ 7695 בתאריך 11.2.18 ותכנית זו קובעת ומשנה את הניצול המותר בכל העיר באזור מגורים ב';

לפיכך, ניתן לממש את תוספת יחידות ה​דיור מתוקף תיקון 117 במרחב התכנון המקומי רמת-השרון, באזור מגורים א-1 בלבד.

מסמך מדיניות לתכנון בשכונת נווה רסקו

שכונת "נווה רסקו" הינה שכונה ייחודית ברמת השרון,  השכונה תוכננה בתחילת שנות ה-60 בתכנון  מבוסס על תאוריות מודרניסטיות המאופיינות בבניה מאופקת וצנועה בעלת תבניות בניה קבועות  היוצרות בינוי ועיצוב אדריכלי ייחודי.

טיפולוגיות הבינוי ופריסתם במרחב השכונה משקפות תפיסה קהילתית ומעודדת הליכה ברגל, ע"י קביעת רשת של שצ"פים ליניארים המשמשים כשבילי הליכה המובילים בד"כ למרכז ציבורי בדמות שצ"פ מרכזי, מבנה ציבור או חניון.

תכנית רש/698 קובעת הוראות ותנאים לגימור מבנים ועיצוב סביביתי. 

מסמך זה שנדון ואומץ בישיבת הוועדה המקומית בישיבתה מס' 2019010 בתאריך 10.9.19 בא לפרט עקרונות עיצוב ופיתוח בהתאם לתכנית.

לצפייה במסמך - הנחיות לתכנון בשכונת נווה רסקו


רש/2/900 - בתוקף

תכנית לאזור מגורים ב'
אשר קבעה זכויות בנייה לאזור מגורים ב' ברמת השרון.
שינוי ופירוט הוראות מגורים ב' בנושאי זכויות בנייה, מרתפים, מרחק בין בניינים, חדרי יציאה לגג, חניה, גובה, בנייה ותכסית.

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

תכנית 754/1 מגורים א' - בתוקף

התכנית הכלל עירונית נועדה לשנות ולפרט הוראות באזור מגורים א' בעיר רמת השרון.
התכנית משנה ומפרטת: גודל מגרש מינימאלי, מרתפים, חניה, וגובה בנייה.​

מסמכי מדיניות ותכנון כלל עירוני