הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

רישום בית משותף

​​​​

 

הגשת בקשה לק​בלת אישור וחתימת הועדה המקומית על תשריט / תיקון תשריט תוגש  לעירייה/ לוועדה המקומית ע"פ הנוהל והמפרט שלהלן:

 

​​​​​​נוהל הגשת תשריט לרישום / תיקון צו בית משותף לאישור הועדה

 

עפ"י תקנות המקרקעין - ניהול ורישום - תשעב 2011.doc

​​עדכון ​​​ינואר 2020

 

נוהל הגשת בקשה לאיש​ור וחתימת הועדה המקומית על תשריט לרישום / תיקון צו בית משותף תוגש  לעירייה / לוועדה המקומית ע"פ הנוהל והמפרט שלהלן:


 

​​​הגשת הבקשה:

 1. מגיש הבקשה יגיש מכתב בקשה ועותק אחד של התשריט בצרוף נסח טאבו מרוכז ועדכני ל- 3 חודשים אחרונים, תקנון ככל שקיים, ייפוי כוח וכל מסמך רלוונטי למחלקת הגביה (קומת כניסה).

 2. על הבקשה להיות חתומה על ידי כל בעלי המקרקעין שבתחומם מבוקשת ומתבצעת הפעולה ; חתימת הבעלים תאומת בידי מי שהוסמך לפי סימן א' לתקנות לאמת חתימה על שטר. ככל שהבעלים מייוצגים , יש להגיש ייפוי כוח.

 3. יש לפנות למחלקת גבייה ולהגיש טופס בקשה (טופס טיולית).

 4. מגיש הבקשה יופנה ע"י מחלקת הגביה למודד מטעם העירייה לצורך ביצוע מדידות ע"י העירייה בכל הנכסים / דירות - מדידה זו הינה ללא עלות כספית אך באחריות מגיש הבקשה  לתאם ולאפשר למודד את ביצוע עבודת המדידה – נכס שלא תתאפשר בו ביצוע מדידה מלאה של כל חלקיו וכל דירותיו לא יטופל.

 5. לאחר ביצוע כל המדידות הנדרשות תועבר הבקשה למינהל ההנדסה לבדיקתו.

 6. ככל שיתברר כי בנכס קיימת אי-התאמה להיתר הבנייה, יועבר התיק לבדיקת מחלקת הפיקוח על הבנייה ויש לתאם ביקור נוסף בנכס של מפקח מטעם מחלקת הפיקוח על הבנייה לטיפול בחריגה ודיווח לוועדה.

 7. לאחר גמר הבדיקות הפיזיות, יש להעביר עותק של התשריט לרישום ולשלוח בדוא"ל בקובץ DWF להנדסה לבדיקה ראשונית.

 8. לאחר סיום בדיקה ראשונית, ובכפוף לתקינות המסמכים והערות המחלקה, יגיש המבקש שלושה עותקים של התשריט וקובץ מעודכן.

 9. התשריט יועבר להחלטת הוועדה באם לאשר את התשריט או להתנות את הרישום בתנאים.

 10. לתשומת לב: חתימת הועדה מותנת באישור מחלקת הגביה על העדר חוב כספי בנכס.

 11. לתשומת לב: ככל שיש להסדיר את גבולות החלקה (תצ"ר), יש להגיש תצ"ר לאישור הוועדה כתנאי לטיפול בהליך אישור תשריט הבית המשותף.​


​​​​הנחיות לעריכת התשריט:

 1. התשריט יערך בהתאם להנחיות משרד המשפטים ובהתאם לנוהל זה.  

 2. התשריט יוגש לעירייה בשלב ראשון בעותק אחד שלם לצורך בדיקתו וישלח גם כקובץ DWF לבודקים.

 3.  התשריט יערך ע"י מודד מוסמך וייחתם על ידו לאחר שביקר בכל הדירות ומדד אותן.

 4. התשריט יכלול תשריט מצב קיים ולצידו העתק של היתרי הבניה שאושר לנכס זה,  לרבות היתרים לתוספות בניה, תוך ציון מספר ההיתר והבחנה בין היתרים שונים, ככל שישנם, תוך ציון מספר כל היתר.

 5. במקרים בהם מבוקש תיקון צו בית משותף יצורף לתשריט, בנוסף לנדרש לעיל, גם תשריט לפני שינוי.

 6. ככל שקיימת בנייה שלא עפ"י היתרי הבנייה המאושרים, יסמן המודד על גבי התשריט של המצב הקיים בקווים אלכסוניים את החלקים שלא קיים לגביהם היתר בניה ויציין את שטח החריגה ואת השימוש בפועל, ובכלל זה כל שנוי שנעשה הן במבנה עצמו והן בשטח החלקה כולל שטחים מקורים, חניות ומבני עזר, והכל ע"פ חוקי התכנון והבניה והתקנות הרלוונטיים.

 7. המודד יערוך ע"ג התשריט טבלה בהתאם להנחיות משרד המשפטים שלהלן, ועפ"י צורך יוסיף עמודה :אי-התאמה להיתר" עם פירוט חלקי הבניין ו/או שימושים ללא היתר בנייה המשוייכים לכל דירה, תוך ציון ה​מהות, השטח והשימוש בפועל.

 8. המודד יחתום כתצהיר על גבי התשריט כי המדידה בוצעה על ידו, את מועד ביצוע המדידה במקרקעין וכי הינו מאשר שמפת המדידה תואמת את מצב הנכס ביום ביצוע המדידה ואת מועד ביצוע המדידה.


 

​​​להלן הנחיות משרד המשפטים לעריכת תשריט מתוך אתר משרד המשפטים:

(פרק ב' בהנחיות משרד המשפטים)

התשריט יוגש ב-2 העתקים ויהא ערוך לפי הפרטים ולפי הסדר הבא –

(כאשר בחלקה רשומה הערה לפי סעיף 27 בתקנות הרישום חובה להגיש תשריט מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה)

1.     פרטים המזהים את החלקה -
חלקה *_________________
גוש/גוש שומה  * _________________ (מחק את המיותר*)
שטח החלקה במ"ר ________________
כתובת הנכס ______________________
(כאשר בית משותף כולל מספר מבנים/אגפים/כניסות יש לציין הכתובת של כל מבנה/אגף/כניסה) 

2.     פרטים על המבנה -
הפרטים יכללו –  מספר המבנים/האגפים/הכניסות מהם מורכב הבית 

 • מספר המבנים/האגפים/הכניסות מהם מורכב הבית 
 • מספר הקומות בכל מבנה/אגף/כניסה 
 • סה"כ הדירות בכל מבנה/אגף/כניסה 
 • סה"כ הדירות בבית 

3.     פרטים על הדירות
הפרטים יכללו את התיאור של כל דירה ודירה לפי הדוגמא דלהלן ובשינויים המחויבים.

מספר

המבנה

מספר

האגף

מספר

כניסה

קומהתיאור הדירהמספר חלקות המשנהשטח הרצפה במ"רהצמדות
הדירההמחסןסה"כתיאור ההצמדהסימון
בתשריט
שטח במ"רצבע בתשריט
I1א'ראשונהדירה ומחסן1/מס' החלקה68.204.8073.00גגא'50.00ירוק
II2ב'קרקעחנות ומחסן2/מס' החלקה30.005.0035.00
II3ג'קרקע ראשונהדירת קוטג' ומחסן3/מס' החלקה180.0012.00192.00קרקע לרבות הקרקע שמתחת למבנהג'250.00אדום
II3ג'שנייהדירה ומחסן4/מס' החלקה73.107.0080.10קרקעב'12.00צהוב
רכוש משותף0/ מס' החלקה

4.     הצמדות משותפות

תיאור ההצמדהסימון בתשריט צבע בתשריט שטח במ"ר צמוד לחלקות משנה בחלקים שווים

 

5.  תרשים הסביבה 
תרשים הסביבה, עליו מסומנת או מתוחמת החלקה, ייערך בקנה מידה של 1:1250, תוך ציון כיוון צפון, מספרי החלקות הגובלות ושמות הרחובות.  

6. תרשים החלקה   

 • התרשים ייערך בקנה מידה של 1:250, תוך ציון כיוון צפון וגבולות המבנה שעליו.  
 •  גבולות החלקה יתוחמו בצבע, וגבולות המבנה או המבנים יתוחמו בצבע שונה. 
 • יש לסמן על החלקה והמבנה מידות אורך ורוחב.
 • הערה – יש לוודא שצורת החלקה בתרשים החלקה תואמת את צורתה בתרשים הסביבה. 
 • היה חלק של החלקה משועבד בחכירה או מיועד להעברה לרשות מקומית, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 לצרכי דרך ו/או שטח ציבורי פתוח, לדוגמא, יש לתחום אותו חלק בצבע אדום ולציין מידות אורך, רוחב וסה"כ השטח, תוך ציון ייעודו (דרך/שטח ציבורי פתוח וכיוב'). יש להמציא העתק שטר החכירה לרבות התשריט. 
 • היה חלק של החלקה כפוף לזיקת הנאה – יש לסמן אותו חלק כפי שמופיע בתשריט ובשטר הזיקה (מידות, צבע, אות, מלל). יש להמציא העתק שטר הזיקה לרבות התשריט. 

7.  תרשים הדירות -
ייערך בקנה מידה של 1:100 תוך ציון כיוון צפון. על הוראות נוספות לעריכת תרשים הדירות – ראה להלן בפרק ג'. 

8.   עורך התשריט יחתום בגוף התשריט על הצהרה בנוסח הבא 
אני הח"מ, _______________, מצהיר בזה, שתשריט זה נערך על ידי, והוא משקף נאמנה את הבית ודירותיו, שברחוב _____________, מס' _______, עיר __________, חלקה/דף ____________ בגוש/גוש שומה ________, כפי שהוא בנוי וקיים היום, וכן הסימונים בצבעים על התשריט נעשו על ידי.
אני מאשר, ששטחי הרצפה של הדירות, כוללים מרפסות מקורות ומחיצות פנימיות של הדירות, ואינם כוללים 
גזוזטראות (מרפסות שאינן מקורות קירות חיצוניים וקירות בין דירה לדירה). כמו כן, אני מאשר, שהבית אינו חורג מגבולות החלקה/החלקות.
_________           ____________________           ___________________
תאריך                    חתימת עורך התשריט                               כתובת
____________________          ____________________
תוארו                                     מספר הרישיון

הערה – ההצהרה הנ"ל תופיע בתחתית העמוד הראשון של התשריט. על כל חיבור ועל כל תיקון בו יוסיף עורך התשריט את חתימת ידו. 

9.   התשריט יהיה מעודכן סמוך ליום פתיחת התיק.
תוקף התשריט הוא למשך 6 חודשים מיום שנחתם על ידי עורכו, ורשאי המפקח לדרוש עדכון גם בתאריך מוקדם יותר, אם היה לו יסוד סביר לחשוב שחל שינוי במבנה.
עברו למעלה מ-6 חודשים, ולא ניתן צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים, יש לחדש את תוקפו של התשריט באמצעות חתימת חוזרת של עורך התשריט על ההצהרה הנזכרת בסעיף 7 לעיל.

​ 

להלן הוראות כלליות לרישום "הפרטים על הדירות" שבתשריט, כמוזכר לעיל, ולאופן מילוי העמודות שבטבלה, אשר דוגמתה הובאה לעיל.

 

(פרק ג' בהנחיות משרד המשפטים)

 

שלוש העמודות הבאות יופיעו רק אם הבית כולל יותר ממבנה/אגף/כניסה אחד.

1.     מבנה - כל מבנה יסומן בתשריט בספרה רומית I, II, IIIוכו', ויירשם בהתאם בעמודה זו.
אגף - יסומן בתשריט בספר 1, 2, 3.
כניסה - תסומן בתשריט באותיות א, ב, ג. אם יש באגף יותר מכניסה אחת, יש למספר את הכניסות שבאותו אגף ברצף.

2.     קומה -
יש לציין את הקומה במילים, כגון - מרתף, קרקע, ראשונה, שנייה וכו', לפי סדר הקומות, מלמטה למעלה, ולגבי כל קומה וקומה בנפרד. אין להשתמש במונח "קומת עמודים", אלא במקומה יבוא "קומת קרקע". במקרה של מספר מרתפים, יש לציין מלמטה למעלה מרתף ראשון, שני, שלישי וכו'.

3.     תיאור הדירה -
יש לפרט – דירה, חנות, מחסן וכד' (ראה טבלה בסעיף 4.1.1030). אפשר לכלול בתיאור הדירה גם מחסן, ובתנאי שהכניסה למחסן היא מחוץ לדירה, והוא מיועד לשמש את הדירה. במקרה זה, תתואר הדירה - דירה ומחסן.

4.     מספר חלקת המשנה -
מספר חלקת המשנה יהיה תואם לסימון של מספר הדירה בתשריט. המספר יהיה מורכב ממספר החלקה וממספר הדירה בתשריט, כשבין שני המספרים מפריד קו אלכסוני – מצד שמאל מספר החלקה ומצד ימין מספר הדירה בתשריט. כשהבית עומד על מספר חלקות, יש לרשום את כל מספרי החלקות  (מס' דירה/מס' חלקה).

5.     שטח הרצפה -
יש לציין את השטח, כשהוא כולל גם את שטח המרפסות המקורות ומחיצות פנימיות של הדירה. שטח הרצפה אינו כולל גזוזטראות (מרפסות שאינן מקורות קירות חיצוניים וקירות בין דירה לדירה. אם תיאור הדירה כולל מחסן, יש לציין את שטח המחסן בעמודה נפרדת ובעמודה נוספת יצוין סה"כ שטח הדירה והמחסן יחדיו.

6.     הצמדות -

 • בעמודת תיאור ההצמדה יתואר השטח המוצמד, כגון – חנייה, גג, קרקע וכו'. הסימון בתשריט ייעשה באופן שוטף באותיות א', ב', ג', והרישום בעמודה זו יהא תואם לסימון שנקבע בתשריט.
 • בהתאם לתיקון מס' 39 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לא יוצמדו לדירה אחת יותר משני מקומות חנייה, אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות מכוחו או באישור רשות הרישוי המקומית. לפיכך, כאשר מוגשת בקשה להצמדה של יותר משני מקומות חנייה לדירה אחת, לא תאושר, אלא אם כן יצורף לה אישור רשות הרישוי המקומית, כמשמעותה בסעיף 30 של חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, או תשריט מאושר על ידי ועדת תכנון.
  הוראה זו לא תחול כשהיתר הבניה ניתן לפני התיקון האמור.

7.     רכוש משותף -
הרכוש המשותף יקבל מספר 0.

8.     רישום מרפסת לא מקורה כחלק מתיאור הדירה -
מרפסת לא מקורה ניתנת לרישום כהצמדה לדירה. לחילופין, ניתן לרשום מרפסת כזו כחלק מתיאור הדירה, לרבות 
מרפסת גג, ובלבד שהיא משתייכת בלעדית לדירה ומבחינה פונקציונאלית, ארכיטקטונית וחזותית, והיא מהווה חלק 
ממנה.
בטבלת התשריט יצוין כדלהלן: בעמודת תיאור הדירה יירשם – "הדירה כוללת מרפסת לא מקורה בשטח_____מ"ר, ואילו בעמודת השטח של הדירה יצוין רק השטח המקורה של הדירה ללא שטח המרפסת.

 תרשים הדירות בתשריט
להלן הוראות כלליות לעריכת תרשים הדירות שבתשריט, כמוזכר לעיל בפרק ב' תחת הכותרת "תשריט" ובכפוף לאמור לעיל בפרק זה.

 1. כל דירה תסומן בתיחום בצבע. צבע זה יצוין גם בטבלת התשריט לצד כל יתר פרטי הדירה.
 2. יש להדגיש בספרה גדולה מספרה של כל דירה. אם לדירה מצורף גם מחסן יש לסמנו כסימון הדירה בתיחום באותו צבע במספר: כגון דירה 1 התחומה בצבע צהוב.
 3. יש להדגיש בחץ את הכניסה לדירה ולמחסן.
 4. בתחימת הצבע בדירה, יש לכלול את המרפסות – מקורות ולא מקורות, בציון מידותיהן (בחישוב שטח הדירה יש לכלול מרפסות מקורות ולא לכלול מרפסות שאינן מקורות– גזוזטראות).
 5. יש לסמן את גבולות הדירות, לרבות המרפסות, בצבעים שונים. אין לצבוע דירות או הצמדות סמוכות באותו צבע.
 6. יש למספר את הדירות מקומת קרקע (או מרתף, אם נמצא) ולהמשיך קומה, קומה עד לקומה האחרונה במספר רץ בכיוון מחוגי השעון.
  כשקיימים מספר מבנים, אגפים או כניסות, ממספרים מבנה אחד, אגף אחד או כניסה אחת, ולאחר מכן ממשיכים את רצף המספור במבנה השני, באגף השני או בכניסה השנייה, וכן הלאה.
 7. אין צורך בתיאור החלוקה הפנימית של הדירה.
 8. בגין כל קטע המיועד להצמדה, יש לסמן את מידות האורך והרוחב. יש לצבוע את ההצמדות בצבע מלא, כל הצמדה בצבע הדירה שאליה הוצמדה. אם קיימת הצמדה למספר דירות, יש לצבוע את ההצמדה בצבעי אותן הדירות.
 9. יש להציג את הגישה לכל חלקי הרכוש המשותף.
 10. יש לסמן בתשריט את הכניסות ואת דרכי הגישה לרכב למגרשי החניות ולהולכי ר

   

נוהל זה מחייב ולא יטופלו בקשות שלא על פי נוהל זה

 

 כל המסמכים, לרבות התשריט לרישום יוגשו גם באופן דיגיטלי

 

רישום בית משותף