הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

רישום בית משותף

עפ"י תקנות המקרקעין - ניהול ורישום - תשעב 2011.doc

 

הגשת בקשה לקבלת אישור וחתימת הועדה המקומית על תשריט / תיקון תשריט תוגש  לעירייה/ לוועדה המקומית ע"פ הנוהל והמפרט שלהלן:

 

1.      הגשת הבקשה:

 1. מגיש הבקשה יגיש מכתב בקשה ועותק אחד של התשריט (עפ"י המפרט להלן) בצרוף נסח טאבו מרוכז ועדכני, תקנון ככל שקיים, וכל מסמך רלוונטי למחלקת הגביה (קומת כניסה).

 2. על הבקשה להיות חתומה על ידי כל בעלי המקרקעין שבתחומם מבוקשת ומתבצעת הפעולה ; חתימת הבעלים תאומת בידי מי שהוסמך לפי סימן א' לתקנות לאמת חתימה על שטר. ככל שהבעלים מייוצגים , יש להגיש ייפוי כוח.

 3. מחלקת הגביה תפתח טופס בבקשה (טופס טיולים).

 4. מגיש הבקשה יופנה ע"י מחלקת הגביה למודד מטעם העירייה לצורך ביצוע מדידות בנכס ע"י העירייה - מדידה זו הינה ללא עלות כספית אך באחריות מגיש הבקשה   לתאם ולאפשר למודד את ביצוע עבודת המדידה – נכס שלא תתאפשר בו ביצוע מדידה לא יטופל.

 5. לאחר ביצוע כל המדידות הנדרשות תועבר הבקשה למינהל ההנדסה לבדיקתו.

 6. ככל שיתברר כי בנכס קיימת אי-התאמה להיתר הבנייה, יועבר התיק לבדיקת מחלקת הפיקוח על הבנייה ויש לתאם ביקור נוסף בנכס.

 7. לאחר סיום הבדיקה, ובכפוף לתקינות המסמכים והערות המחלקה, יגיש המבקש שלושה עותקים של התשריט לאישור מוסד התכנון, לרבות רישום הערת אזהרה, ככל שיוחלט.

 8. לתשומת לב: חתימת הועדה מותנת באישור מחלקת הגביה על העדר חוב כספי בנכס.


   

2.      עריכת התשריט לרישום צו בית משותף - רישום ראשון:

 1. התשריט יוגש לעירייה בשלב ראשון בעותק אחד שלם לצורך בדיקתו.

 2. התשריט יערך ע"י מודד מוסמך וייחתם על ידו ע"פ נוסח קבוע מראש.

 3. התשריט  יכלול תשריט מצב קיים as-made, תוך ציון מספר ההיתר והבחנה בין היתרים שונים, ככל שישנם.

 4. ככל שקיימת בנייה שלא עפ"י היתרי הבנייה המאושרים, יסמן המודד על גבי התשריט של המצב הקיים בקווים אלכסוניים את החלקים שלא קיים לגביהם היתר בניה ויציין את השימוש בפועל, ובכלל זה כל שנוי שנעשה הן במבנה עצמו והן בשטח החלקה כולל שטחים מקורים, חניות ומבני עזר, והכל ע"פ חוקי התכנון והבניה והתקנות הרלוונטיים.
 5. ככל שישנם שטחים ו/או שימושים שלא עפ"י היתר הבנייה, המודד יערוך ע"ג התשריט טבלה ובה יפרט: מספר יחידת הרישום וההצמדות, חלקי הבניין ושטחם שקיימים בהם שינויים בין היתר הבניה שאושר ע"י הועדה המקומית לבין מצב הבנוי בפועל.

 6. המודד יחתום כתצהיר על גבי התשריט כי המדידה בוצעה על ידו והינו מאשר כי מפת המדידה תואמת את המצב הנכס ביום ביצוע המדידה ואת מועד ביצוע המדידה.

3. עריכת תשריט לתיקון תשריט צו בית משותף:

 1. התשריט יוגש לעירייה בשלב ראשון בעותק אחד שלם לצורך בדיקתו.
 2. התשריט יערך ע"י מודד מוסמך וייחתם על ידו ע"פ נוסח קבוע מראש.

 3. התשריט  יכלול תשריט מצב קיים ולצידו העתק של היתרי הבניה שאושרו לנכס זה,  לרבות היתרים לתוספות בניה, תוך ציון מספר ההיתר והבחנה גראפית בין היתרים שונים, ככל שישנם, תוך ציון מספר ההיתר.

 4. במקרים בהם מבוקש תיקון צו בית משותף יצורף לתשריט, בנוסף לנדרש לעיל, גם תשריט לפני שינוי.

 5. ככל שקיימת בנייה שלא עפ"י היתרי הבנייה המאושרים, יסמן המודד על גבי התשריט של המצב הקיים בקווים אלכסוניים את החלקים שלא קיים לגביהם היתר בניה ויציין את השימוש בפועל, ובכלל זה כל שנוי שנעשה הן במבנה עצמו והן בשטח החלקה כולל שטחים מקורים, חניות ומבני עזר, והכל ע"פ חוקי התכנון והבניה והתקנות הרלוונטיים.

 6. ככל שישנם שטחים ו/או שימושים שלא עפ"י היתר הבנייה, המודד יערוך ע"ג התשריט טבלה ובה יפרט: מספר יחידת הרישום וההצמדות, חלקי הבניין ושטחם שקיימים בהם שינויים בין היתר הבניה שאושר ע"י הועדה המקומית לבין מצב הבנוי בפועל.

 7. המודד יחתום כתצהיר על גבי התשריט כי המדידה בוצעה על ידו והינו מאשר כי מפת המדידה תואמת את המצב הנכס ביום ביצוע המדידה ואת מועד ביצוע המדידה.

 כל המסמכים, לרבות התשריט לרישום יוגשו גם באופן דיגיטלי

 

רישום בית משותף