הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

ארגון אתר עבודה

תכנית ארגון אתר ונספחיה

 

תכנית ארגון אתר תכנית ארגון האתר מטרתה ניהול עבודות הבנייה בצורה מיטבית, שמירה על ביטחון העובדים והציבור והקטנת ההפרעה לסביבה, ועל כן יש לערוך אותה בשקידה ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של כל פרויקט וסביבתו.

על התכנית להיות חתומה על ידי ממונה בטיחות מטעם המבקש ומהנדס מתכנן שלד הבניין בנוגע לפרט גידור אתר או אלמנטים קונסטרוקטיביים אחרים הנדרשים במסגרת תכנית הבטיחות וההתארגנות. 

ניתן לשלוח תכניות ארגון אתר לעיון ואישור לפני הדפסה למייל: erez_l@ramat-hasharon.muni.il  רצוי בפורמט DWF, יש לציין בנושא ההודעה: תכנית ארגון אתר לבקשה מס' _ ברחוב _ מס' _.

את תכנית ארגון האתר יש להגיש בנספח נפרד הכולל את טופס 1 עם פרטי הבקשה, 4 תמונות חזיתות המקרקעין שהוגשו בשלב תיק המידע, תכנית הפיתוח, סקר עצים ואת תכנית ארגון האתר עצמה שתיערך על רקע מפת המדידה להיתר (מפה מצבית) ברמת פירוט של 1:100 בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע"ח-2018, ולכלול את הפרטים והמרכיבים הבאים:

 1. כבישים, דרכים ושטחי ציבור גובלים במלואם.
 2. על גבי התכנית יסומנו גבול מגרש וקו בניין, אזורי הבניה ומתאר המבנה המתוכנן, לרבות חלקים תת-קרקעיים בגוונים שונים (ללא חלוקה פנימית) ;
 3. מבנים ורכיבים להריסה או פינוי, לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט במגרש ;
 4. סימון מבנים קיימים ומקומות מאוכלסים בסמיכות לאתר ותנאים מקומיים אחרים כגון רשת חשמל, מים וביוב, כבישים ודרכים ציבוריות שטחים ציבוריים פתוחים והאמצעים לשמירה על שלום וביטחון הציבור.
 5. שילוט;
 6. גידור היקף האתר בגבול המגרש באיסכורית לבנה חדשה - לפי פרט מהנדס הבקשה ולפי הנחיות משרד העבודה (ככלל, לא תותר התארגנות מחוץ לגבול המגרש ובשטחי ציבור) ;
 7. פתרון להגנה על הולכי רגל מפני נפילת חפצים ואלמנטים, כגון גגון בטיחות ככל שנדרש (למשל בבניה בקו אפס לרחוב, בתוספת קומות ובבניינים גבוהים, כאשר הבנייה גובלת במבני ציבור וכיו');
 8. דרכי מעבר ושערים לכניסות ויציאות מהאתר לרכב תפעולי ולהולכי רגל, תוך הפרדה ככל שניתן, לרבות סימון רדיוס סיבוב משאיות ;
 9. מיקום חפירות ועבודות עפר;
 10. סקר עצים וצירוף רישיון לכריתה / העתקה של עצים ככל שישנם ואמצעים להגנה על עצים קיימים במגרש ובסמוך לו.
 11. מבנים זמניים ומידותיהם, לרבות משרדים, אחסנה ומיקום חומרי בניה, מכולה לפינוי פסולת בניין, רווחת עובדים, שטחי התארגנות, חניה זמנית ושירותים - בתוך תחום המגרש;
 12. מיקום משאבת בטון ותנועת מערבלי בטון באתר, וכל פרט אחר הנדרש לתקופת הבנייה; 
 13. שטח למחזור והפרדה במקור ;
 14. מיקום ציוד חרום כגון אמצעים נדרשים לכיבוי אש , עזרה ראשונה וכו' ;
 15. מיקום קווי חשמל באתר וסביבתו הקרובה, לרבות לוח חשמל זמני וחלוקת זרם בתוך המבנה לתקופת הבנייה;
 16. קווי מים זמניים; 
 17. מתקנים ואמצעים נוספים כגון מעליות, גנרטור, מכלי תדלוק וכו' ; מבנה מכירות אם מתוכנן, כולל גישה וחניה ; 

לחץ כאן לצפייה בהנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות לגידור זמני באתרי בנייה.

שילוט באתרי בנייה - הדרישה להתקנת שלט בחזית אתר הבנייה הינה בהתאם לחוקים ולתקנות המובאים להלן ויש להתקין את השלט שמידותיו המזעריות יהיו 1x1 מטרים במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו.

 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 (תקנה 7)
 • תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (תקנה 80)
 • תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976 (תקנה 2)

לחץ כאן לצפייה במסמך הנחיות ודוגמא לשלט

 

הריסת מבנים  - ככל שהבקשה כוללת הריסת מבנים, יש לציין על גבי תכנית ההתארגנות כדלקמן: "הריסת מבנים תבוצע בהתאם להוראות פרק י' לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988", ויש להציג תכנית הריסה חתומה על ידי מהנדס, ערוכה על פי פרק י' לתקנות, ואמצעים להגנה בפני מפגעי אבק בתיאום עם היחידה הסביבתית.

הדברת מזיקים - ככל שידרש לבצע לפני ביצוע ההריסה או תוך כדי, יש לבצע תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה.

פיגומים - יבוצעו על פי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),תשמח-1988 ועפ"י תקן ישראלי 1139. יש לכסותם לכל גובהם ברשת הצמודה לצידם החיצוני או כל ציפוי אחר בתאום ואישור מהנדסת הועדה / אדריכל העיר (יש לציין נוסח זה על גבי התכנית).

עגורני צריח - תנאי לאישור תכנית ארגון אתר במקרים בהם יותקן עגורן צריח באתר הינו הגשת סקר סיכונים.1עגורן.jpg

סקר הסיכונים יציג את הגורמים והשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לקביעת מיקום העגורן, את החלופות שנבחנו תוך ציון חסרונותיה ויתרונותיה של כל חלופה וילווה בתשריט על רקע מפת מדידה הכוללת את כל השטח הנתון להשפעת המנוף המציג מיקום העגורן בחלופות השונות בצבעים שונים, רדיוס סיבוב, לרבות של זנב העגורן ומשקולת הנגד, תוך התייחסות לאזורי סיכון:
אזור א - רדיוס הנמצא מתחת לתחום זרוע המטען של העגורן ותחת השפעה של קריסת מטען מאונקל העגורן, אשר ממנו מתחיל המטען את מסעו מאזור הפריקה של המשאית אל האזור הרלוונטי בבניין.

אזור ב- האזור הנמצא ברדיוס ההשפעה של זנב העגורן ומשקולת הנגד.

בתכנון העגורן ובחינת החלופות, יש לשאוף לכך שהעגורן יתוכנן וימוקם כך שכל חלקיו יהיו בתחום חלקת המבקשים בלבד ומקרים בהם חלקיו השונים של העגורן כגון זרוע, זנב, משקולות, ימוקמו מעל מקרקעין גובלים יבחנו לגופם ויינתנו הנחיות בהתאם למקרה.

על גבי תכנית ארגון האתר יש לסמן את מיקום מנוף (עגורן צריח) עפ"י הסקר סיכונים, תוך ציון גובה המנוף ורדיוס סיבוב ומיקום גובלים ככל שנדרש, יש להגיש אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-צריח ושנת רישום העגורן, ואם בעגורן-הצריח סטיות מהדגם האמור יהיה באישור היצרן פירוט בדבר הסטיות ; תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים (תעודת רישום דגם העגורן) ; תכנית מהנדס לביסוס המנוף בהתאם להנחיות יצרן.

לאחר התקנת עגורן צריח וטרם הפעלתו חובה על בעל ההיתר להעביר אישוריו (אישור מהנדס לביצוע יסודות בהתאם לתכנון, תסקיר על ידי בודק מוסמך - באחריות בעל ההיתר להעביר תסקיר בתוקף עם כל חידוש) ;  

עגורנים בסמוך לשטחי ציבור:

על מבקש ההיתר להודיע בכתב למהנדסת העיר כי בכוונתו להתקין עגורן צריח באתר הבניה הגובל במתחמי ציבור (גני ילדים, בתי ספר, פארקים ושטחים ציבודיים אחרים), ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של כל מקרה, יינתנו הנחיות, בתיאום עם מחלקת נכסי העירייה, לשמירה על שלום וביטחון הציבור, לרבות הקמת אמצעים פיזיים להגנה על הסביבה והמשתמשים בה.

על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הכלכלה, כאשר באתר בנייה מוצב עגורן צריח והאתר סמוך ו/או גובל לשטח מוסדות חינוך ו/או כל שימוש ציבורי אחר, אסורה העברת מטענים באמצעות אונקל העגורן מעל לשטח הציבורי.

תנאי לתחילת עבודות הינו המצאת אישור בודק מוסמך כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז – 1966, להתקנת מגביל תנועה כאמור ותקינותו המונע הנפת מטענים מעל לשטח הציבורי.

 

 

לחצו כאן למעבר לאתר המוסד לבטיחות ולגיהות - עגורני צריח

לחץ כאן למעבר לאתר משרד העבודה - הנחיות לעגורני צריח

לחצו כאן למעבר לאתר משרד העבודה - עבודות בנייה

לחץ לצפייה בקובץ "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),תשמח-1988"

תכנית הסדרי תנועה זמניים - בקנה מידה 1:500  הכוללת הסדרי תנועה קיימים ותנועת רכבים ומשאיות אל האתר ומחוצה ממנו מצומת לצומת חתומה על ידי יועץ תנועה, עליה יסומנו גבולות המגרש, מבנים סמוכים, מדרכות ואבני שפה משני צידי הדרכים ורוחב הכביש, פרטים על ציר הדרך ובשול כגון ריהוט רחוב, עצים, קווי חשמל ותקשורת עיליים לרבות ציון גובה הכבלים הנמוכים ביותר.

אישור במקרים של הפרעה לתנועה - בכל מקרה בו מתוכננת פעולה אשר יש בה משום הפרעה לתנועה (כגון יציקות בטון והובלת אלמנטים מורכבים לאתר), יש לקבל אישור מראש ובכתב מהמחלקה לתיאום הנדסי ומשטרת ישראל.

תכנית ארגון בטיחותי של אתר - אם באתר מועסקים מעל 50 עובדים, כולל עובדי קבלני משנה, או שיש באתר מבנה שגובהו עולה על 25 גובה סופי, או שמוצבים בו שני עגורני צריח ומעלה, וכן באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך התחום של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל וככל שנדרש, יש צורך בהכנת "תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבנייה" כנדרש בתקנה 166 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 1988 , ובהתאם  לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 ולהנחיות מפקח עבודה ראשי.

כלי אצירה לפסולת בניין (מכולות פסולת בניין) - ימוקמו בתוך תחומי המגרש ועל פי נוהל העירייה בנושא.

לחץ כאן לצפייה בנוהל להצבת כלי אצירה לפסולת בניין

תוצאת ×ª×ž×•× ×” עבור מכולות פסולת ×‘× ×™×™×Ÿ
ארגון אתר עבודה