הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

ארגון אתר עבודה

​​

תכנית ארגון אתר ונספחיה

אופן עריכת גיליון התכנית:

תמונה להמחשה של תכנית ארגון אתר

 

תכנית ארגון אתר תכנית ארגון האתר מטרתה ניהול עבודות הבנייה בצורה מיטבית, שמירה על ביטחון העובדים והציבור והקטנת ההפרעה לסביבה, ועל כן יש לערוך אותה בשקידה ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של כל פרויקט וסביבתו.

על התכנית להיות חתומה על ידי ממונה בטיחות מטעם המבקש ומהנדס מתכנן שלד הבניין בנוגע לפרט גידור אתר או אלמנטים קונסטרוקטיביים אחרים הנדרשים במסגרת תכנית הבטיחות וההתארגנות. 

ניתן לשלוח תכניות ארגון אתר לעיון ואישור לפני הדפסה למייל: erez_l@ramat-hasharon.muni.il  בפורמט DWF, יש לציין בנושא ההודעה: תכנית ארגון אתר לבקשה מס' _ ברחוב _ מס' _.

את תכנית ארגון האתר יש להגיש בנספח נפרד הכולל את טופס 1 עם פרטי הבקשה, 4 תמונות עדכניות של חזיתות המקרקעין, תכנית הפיתוח, סקר עצים ואת תכנית ארגון האתר עצמה שתיערך על רקע מפת המדידה להיתר ברמת פירוט של 1:100 בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע"ח-2018, ולכלול את הפרטים והמרכיבים הבאים:

 1. כבישים, דרכים ושטחי ציבור גובלים במלואם.
 2. על גבי התכנית יסומנו גבול מגרש וקו בניין, אזורי הבניה ומתאר המבנה המתוכנן, לרבות חלקים תת-קרקעיים בגוונים שונים (ללא חלוקה פנימית) ;
 3. מבנים ורכיבים להריסה או פינוי, לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט במגרש ;
 4. סימון מבנים קיימים ומקומות מאוכלסים בסמיכות לאתר ותנאים מקומיים אחרים כגון רשת חשמל, מים וביוב, כבישים ודרכים ציבוריות שטחים ציבוריים פתוחים והאמצעים לשמירה על שלום וביטחון הציבור.
 5. שילוט;
 6. גידור היקף האתר בגבול המגרש באיסכורית לבנה חדשה - לפי פרט מהנדס הבקשה ולפי הנחיות משרד העבודה (ככלל, לא תותר התארגנות מחוץ לגבול המגרש ובשטחי ציבור) ;
 7. פתרון להגנה על הולכי רגל מפני נפילת חפצים ואלמנטים, כגון גגון בטיחות ככל שנדרש (למשל בבניה בקו אפס לרחוב, בתוספת קומות ובבניינים גבוהים, כאשר הבנייה גובלת במבני ציבור וכיו');
 8. דרכי מעבר ושערים לכניסות ויציאות מהאתר לרכב תפעולי ולהולכי רגל, תוך הפרדה ככל שניתן, לרבות סימון רדיוס סיבוב משאיות ;
 9. מיקום חפירות ועבודות עפר;
 10. סקר עצים וצירוף רישיון לכריתה / העתקה של עצים ככל שישנם ואמצעים להגנה על עצים קיימים במגרש ובסמוך לו.
 11. מבנים זמניים ומידותיהם, לרבות משרדים, אחסנה ומיקום חומרי בניה, מכולה לפינוי פסולת בניין, רווחת עובדים, שטחי התארגנות, חניה זמנית ושירותים - בתוך תחום המגרש;
 12. מיקום משאבת בטון ותנועת מערבלי בטון באתר, וכל פרט אחר הנדרש לתקופת הבנייה; 
 13. שטח למחזור והפרדה במקור ;
 14. מיקום ציוד חרום כגון אמצעים נדרשים לכיבוי אש , עזרה ראשונה וכו' ;
 15. מיקום קווי חשמל באתר וסביבתו הקרובה, לרבות לוח חשמל זמני וחלוקת זרם בתוך המבנה לתקופת הבנייה;
 16. קווי מים זמניים; 
 17. מתקנים ואמצעים נוספים כגון מעליות, גנרטור, מכלי תדלוק וכו' ; מבנה מכירות אם מתוכנן, כולל גישה וחניה ; 

לחץ כאן לצפייה בהנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות לגידור זמני באתרי בנייה.

הערות קבועות שיש לציין בתכנית:

באחריות בעל ההיתר והמבצע מטעמו ​​​להיות אחראי עבור כל הנזקים שייגרמו על ידי ו/או על ידי מי מטעמו בזמן הבנייה, לתשתיות עירוניות, לאבן סף, לכביש, מדרכה, למערכת מים וביוב מרכזיים, למערכות החשמל, הטלפון, התקשורת וכל נזק אחר ולוודא שבכל עת המדרכה תקינה פנויה ונ​קייה למעבר הציבור ולטפל מיידית בכל מפגע או ליקוי.​

כל ההתאמות, ככל שידרשו לביצוע הפרויקט ו/או כתוצאה מביצועו, בפיתוח השטח הציבורי, כגון: מדרכה, כביש אבן שפה, לרבות אבן עליה לרכב, פילרים (חשמל, בזק, כבלים וכו') וכל אלמנט אחר יבוצעו על חשבון המבקש ו/או המבצע ועל ידו ובתיאום עם גורמי העירייה הרלוונטיים.​

שימוש בשטחים ציבוריים לצרכי התארגנות

ככלל לא תותר התארגנות בשטחים ציבוריים. יחד עם זאת וככל שנדרש לצרכי הביצוע של הפרויקט מרווח בטחון ו/או מרווח עבודה מעבר לגבולות מגרש הבנייה, ולתקופה מוגבלת, יש להגיש בתשריט נוסף את גבולות השטח המבוקש בציון מידות ו- 2 חתכים - לאחר תיאום וקבלת אישור עקרוני, יש להגיש כתב התחייבות ושיפוי לשימוש בשטח הציבורי ולהשבת המצב לקדמותו בצירוף ערבות בנקאית לטובת העירייה ו/או הוועדה המקומית להבטחת קיום התנאים.

עבודות בצמידות או בקרבת מוסד חינוכי

כאשר הפרויקט גובל במוסד חינוכי ו/או סמוך לו באופן שעלול להשפיע על שגרת מוסד החינוכי, באחריות היזם והקבלן המבצע וכל מי שמטעמו לפעול בהתאם לכל ההנחיות ונוהלי משרד החינוך, לרבות:

 1. חל איסור על כניסה לשטח מוסד חינוכי. ככל שנדרש ומטעמים מיוחדים, כל כניסה לשטח המוסד החינוכי מחוייבת בדיווח ואישור מראש של מנהל אגף חירום וביטחון.
 2. כל פעולות החפירה והדיפון בדופן המשותפת עם המוסד החינוכי יבוצעו בתיאום עם אגף הבטחון / מוקד 106 וכאשר אין לימודים.
 3. יש להודיע לאגף החינוך מראש על מועד תחילת עבודות בפועל ובכל פעולה מתוכננת אשר עלולה להפריע למהלך הלימודים ו/או תנועת תלמידים אל המוסד החינוכי ומחוצה לו.
 4. אין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גם אם הם חד פעמיים, כגון: פיצוצים או פעילות ממושכת אחרת, כגון: הפעלת מדחס אוויר בעת שילדים נמצאים במקום, אלא לאחר שעות הלימודים.
 5. יש למסור דף קשר של כל בעלי התפקיד הרלוונטים מטעם היזם והקבלן להנהלת המוסד החינוכי.
 6. הפרדת אזור העבודה ובידודו יתבצעו טרם כניסה לעבודה ועד לסיומה המלא. יש לשים לב וליצור הפרדה גם בזמן בניית הגידור ובשלב ההכנות לביצוע הפרויקט.
 7. חל איסור על שימוש בגנרטור לכל מטרה, העבודות יבוצעו בחיבור לחשמל סדיר בלבד.
 8. באחריות היזם והקבלן למנוע כל כניסה ונפילה של חפצים לשטח המוסד החינוכי. בכל ארוע מסוג זה, הקבלן יעצור לאלתר את העבודות, יבצע תחקיר, יתקן את הליקויים, ידריך וירענן הנחיות לעובדים ויעביר דו"ח מסכם לגורמי העירייה.
 9. יש לקבל דף קשר מהעירייה ולהטמיע בתוך התכנית התארגנות.​

שילוט באתרי בנייה - הדרישה להתקנת שלט בחזית אתר הבנייה הינה בהתאם לחוקים ולתקנות המובאים להלן ויש להתקין את השלט שמידותיו המזעריות יהיו 1x1 מטרים במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו.

 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 (תקנה 7)
 • תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (תקנה 80)
 • תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), תשל"ו-1976 (תקנה 2)

לחץ כאן לצפייה במסמך הנחיות ודוגמא לשלט

 

הריסת מבנים 

ככל שהבקשה כוללת הריסת מבנים, יש לציין על גבי תכנית ההתארגנות כדלקמן: "הריסת מבנים תבוצע בהתאם להוראות פרק י' לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988", ויש להציג תכנית הריסה חתומה על ידי מהנדס, ערוכה על פי פרק י' לתקנות, ואמצעים להגנה בפני מפגעי אבק בתיאום עם היחידה הסביבתית.

הדברת מזיקים 

ככל שיידרש לבצע לפני ביצוע ההריסה או תוך כדי, יש לבצע תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת תברואה​.

פיגומים 

יבוצעו על פי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),תשמח-1988 ועפ"י תקן ישראלי 1139. יש לכסותם לכל גובהם ברשת הצמודה לצידם החיצוני או כל ציפוי אחר בתאום ואישור מהנדסת הועדה / אדריכל העיר (יש לציין נוסח זה על גבי התכנית).

עצים לשימור

כל עבודה בניה ו/או פיתוח בקרבת עצים, לרבות: חפירה, חציבה ושינוי מפלסי קרקע קיימים באזור השורשים המוגן, תבוצע בהתאם לנוהל עבודות תשתית בקרבת עצים מאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר פקיד היערות 2015, ​ובכפוף להגשת מפרט שימור ותלווה ע"י יועץ אגרונומי בעל ניסיון בתחום (רשימת יועצים מאושרת מופיעה באתר יחידת פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר) אשר יכין חוות דעת ומפרט לעבודות השימור וההגנה על העצים, וזאת בהתחשב בכל הגורמים המפורטים להלן, העלולים להשפיע על בריאות העץ. תכנית זו תאושר ע"י פקיד היערות לפני הכניסה לעבודות באתר.

הנחיות היועץ האגרונומי לעבודות פיתוח וחפירה באזור השורשים המוגן יתייחסו לשטח המותר לחפירה, לעומק החפירה, להכנה הנדרשת לצורך ביסוס מערכת שורשים חדשה לייצוב העץ ולגידולו )השקיה ודישון נקודתיים( ולמועד הנכון לכל עבודות ההכנה ועבודות הקרקע;

כמו כן, יינתנו הנחיות להגנה על הגזע והשורשים באזור העבודה. ההנחיות יכללו תכנית אחזקה של 12 חודשים לפחות.

לחצו כאן לעיון בק​​​ובץ ההנחיות


עגורני צריח

תנאי לאישור תכנית ארגון אתר במקרים בהם יותקן עגורן צריח באתר הינו הגשת כלל הגורמים והשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לקביעת מיקום העגורן, את החלופות שנבחנו תוך ציון חסרונותיה ויתרונותיה של כל חלופה וילווה בתשריט​ על רקע מפת מדידה הכוללת את כל השטח הנתון להשפעת המנוף המציג מיקום העגורן בחלופות השונות בצבעים שונים, רדיוס סיבוב, לרבות של זנב העגורן ומשקולת הנגד, תוך התייחסות לאזורי סיכון:

אזור א - רדיוס הנמצא מתחת לתחום זרוע המטען של העגורן ותחת השפעה של קריסת מטען מאונקל העגורן, אשר ממנו מתחיל המטען את מסעו מאזור הפריקה של המשאית אל האזור הרלוונטי בבניין.

אזור ב- האזור הנמצא ברדיוס ההשפעה של זנב העגורן ומשקולת הנגד.

בתכנון העגורן ובחינת החלופות, יש לשאוף לכך שהעגורן יתוכנן וימוקם כך שכל חלקיו יהיו בתחום חלקת המבקשים בלבד ומקרים בהם חלקיו השונים של העגורן כגון זרוע, זנב, משקולות, ימוקמו מעל מקרקעין גובלים יבחנו לגופם ויינתנו הנחיות בהתאם למקרה.

על גבי תכנית ארגון האתר יש לסמן את מיקום מנוף (עגורן צריח) עפ"י הסקר סיכונים, תוך ציון גובה המנוף ורדיוס סיבוב ומיקום גובלים ככל שנדרש, יש להגיש אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-צריח ושנת רישום העגורן, ואם בעגורן-הצריח סטיות מהדגם האמור יהיה באישור היצרן פירוט בדבר הסטיות ; תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים (תעודת רישום דגם העגורן) ; תכנית מהנדס לביסוס המנוף בהתאם להנחיות יצרן.

לאחר התקנת עגורן צריח וטרם הפעלתו חובה על בעל ההיתר להעביר אישוריו (אישור מהנדס לביצוע יסודות בהתאם לתכנון, תסקיר על ידי בודק מוסמך - באחריות בעל ההיתר להעביר תסקיר בתוקף עם כל חידוש) ;  

עגורנים בסמוך לשטחי ציבור:

על מבקש ההיתר להודיע בכתב למהנדסת העיר כי בכוונתו להתקין עגורן צריח באתר הבניה הגובל במתחמי ציבור (גני ילדים, בתי ספר, פארקים ושטחים ציבודיים אחרים), ובהתייחס למאפיינים המיוחדים של כל מקרה, יינתנו הנחיות, בתיאום עם מחלקת נכסי העירייה, לשמירה על שלום וביטחון הציבור, לרבות הקמת אמצעים פיזיים להגנה על הסביבה והמשתמשים בה.

על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הכלכלה, כאשר באתר בנייה מוצב עגורן צריח והאתר סמוך ו/או גובל לשטח מוסדות חינוך ו/או כל שימוש ציבורי אחר, אסורה העברת מטענים באמצעות אונקל העגורן מעל לשטח הציבורי.

תנאי לתחילת עבודות הינו המצאת אישור בודק מוסמך כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז – 1966, להתקנת מגביל תנועה כאמור ותקינותו המונע הנפת מטענים מעל לשטח הציבורי.

 

 

לחצו כאן למעבר לאתר המוסד לבטיחות ולגיהות - עגורני צריח

לחץ כאן למעבר לאתר משרד העבודה - הנחיות לעגורני צריח

לחצו כאן למעבר לאתר משרד העבודה - עבודות בנייה

לחץ לצפייה בקובץ "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),תשמח-1988"


תכנית הסדרי תנועה זמניים

כל פרויקט, למעט בניה צמודת קרקע ותוספות קלות, ולרבות מגורים ב',  מחויב בהגשת תכנית הסדרי תנועה זמניים, ערוכה בקנה מידה 1:500  או 1:250 בהתאם לצורך וחתומה על ידי מהנדס תנועה (יש לצרף רישיון), הכוללת הסדרי תנועה וחניה קיימים ומוצעים, כיוון תנועת רכבים ומשאיות אל האתר ומחוצה ממנו מצומת לצומת, עליה יסומנו גבולות המגרש, מבנים סמוכים, מדרכות ואבני שפה משני צידי הדרכים ורוחב הכביש, פרטים על ציר הדרך ובשול כגון ריהוט רחוב, עצים, קווי חשמל ותקשורת עיליים לרבות ציון גובה הכבלים הנמוכים ביותר, רדיוסי סיבוב של כלים הנדסיים ומשאיות, אזורים מבוקשים לפריקה וטעינה וכו'.

תכנית הסדרי תנועה זמניים מהווה חלק מתכנית ההתארגנות באתר ותוגש בהתאמה.

את התכנית יש להגיש המחלקת תנועה ובתיאום עם יועץ התנועה של העירייה ולקבל אישור ועדת תמרור עירונית כדין.

אישור במקרים של הפרעה לתנועה

בכל מקרה בו מתוכננת פעולה אשר יש בה משום הפרעה לתנועה (כגון יציקות בטון והובלת אלמנטים מורכבים לאתר), יש לקבל אישור מראש ובכתב מהמחלקה לתיאום הנדסי ומשטרת ישראל.


הנחיות המחל​​קה לאיכות הסביבה למניעת מטרדים סביבתיים בתקופת הבנייה - להטמעה בתכנית

הנחיות כלליות

הפעילות באתר הבנייה תהיה בימי חול, בין השעות 07:00 עד 19:00 בלבד.

בערב יום מנוחה תפסק העבודה בשעה 17:00 ותחודש בשעה 07:00 למחרת יום המנוחה.

בשבתות וחגים אין לבצע עבודות באתר הבניה.

בכל מקרה בו תותר עבודה בשעות הלילה, העבודה תתבצע בכפוף לתקנות למניעת מפגעים, במגבלות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להוראות המחלקה לאיכות הסביבה ובכפוף לאישור משטרה ותיאום הנדסי.

שטח העבודה יתוחם ויגודר בגדר אטומה ובאופן שישאיר מעבר בטוח להולכי רגל ברוחב סביר. כל העבודות, לרבות אחסון ציוד וחומרים ואחסון ביניים של פסולת, יבוצעו אך ורק בתוך התחום שגודר.

​בעל ההיתר מחויב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים באתר הבניה.

​יש להציב שירותים כימיים לשימוש העובדים במתחם, ולהקפיד על תחזוקה שוטפת וניקיונם בכל תקופת העבודה.

טיפול בפסולת בניין

בשלב הבקשה להיתר, יש להעביר טופס הצהרת כמות פסולת בניין, חתום ע"י עורך הבקשה ואישור התקשרות עם אתר הטמנה מורשה.

יוקצה שטח לאצירת פסולת, מיון ומחזור באתר הבנייה. השטח יסומן בתוכנית התארגנות האתר.

​בתום עבודות הבנייה יפונו כלי העבודה וכל פסולת ושרידים מפעולות הבנייה, לאתר איסוף מורשה.

​קבלות ואישורים על פינוי הפסולת לאתר המורשה יוגשו למחלקה לאיכות הסביבה כתנאי לקבלת טופס 4 .

מניעת מטרדי רעש

ציוד הבניין ימוקם רחוק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים בסביבה.

​כל הציוד המכאני שיפעל באתר הבניה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979.

​בכל מקרה, מפלס הרעש מאתר הבנייה לא יעלה על המוגדר בתקנות למניעת מפגעים והתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990 בתוספת 20 db(A) .

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום.

​אין אישור לשימוש בגנרטור במהלך העבודה ! במקרה חירום, בו אין אפשרות להתחבר לזרם החשמל, יש להגיש בקשה למחלקה לאיכות הסביבה להתקנת גנרטור חירום, ולהתחייב לעמוד בתנאי ההתקנה וההפעלה כמפורט בנספח "הצהרה על התקנת גנרטור" של עיריית רמת השרון.

מניעת מפגעי אבק

​עבודות קידוח/חפירה, יעשו לאחר הרטבת פני השטח ע"י הפעלת מתזי מים לפני ובמהלך ביצוע העבודות.

​יש להרטיב את דרכי העפר )מסעות ודרכי גישה( בתוך שטח הפרויקט לפחות פעמיים ביום על מנת למנוע יצירת אבק מתנועת משאיות וכלים.

עבודות הריסה תבוצענה תוך הרטבת המבנה המיועד להריסה באופן רציף, לצמצום מטרדי האבק.

משאיות שיוצאות מהאתר ונושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק וחלקיקים

לסביבה, יהיו מכוסות, ותתבצע שטיפה של גלגלי המשאית.

​יש להתקין שרוולי העברת פסולת החל מהקומה השנייה לבניין דרכם תשונע פסולת מהמבנה אל נקודת האצירה.

​העובדים באתר ימוגנו כנגד מפגעי בטיחות ואבק כנדרש ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )תשמ" ח .)1988

הריסה ופירוק

יש להודיע לדיירים גובלים לפחות 24 שעות לפני ביצוע עבודות הריסה.

כל הריסת מבנה קיים חייבת בנקיטת אמצעים למניעת מטרדי רעש ואבק לסביבה כמפורט במסמך זה.

על היזם לפנות את פסולת הבניין לאתר מוסדר ומאושר וקבלות על כמויות הפסולת שפונתה ונקלטה באתר יומצאו למחלקה לאיכות הסביבה, כתנאי לקבלת טופס 4

​במידה ומתוכננת הריס ת מבנה, יש להגיש סקר אסבסט פנימי וחיצוני ע"י סוקר אסבסט המורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה, ולפעול בהתאם להנחיותיו ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין פירוק ופינוי אסבסט במבנים, ע"י קבלן מורשה לפינוי אסבסט.

כתובת המחלקה לאיכות הסביבה: ​רח' מוריה 22 , רמת השרון 4722836 טל': 03-5483603 , פקס: 03-5492520, E-mail: Meirav_S@ramhash.co.il

תכנית ארגון בטיחותי של אתר

אם באתר מועסקים מעל 50 עובדים, כולל עובדי קבלני משנה, או שיש באתר מבנה שגובהו עולה על 25 גובה סופי, או שמוצבים בו שני עגורני צריח ומעלה, וכן באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך התחום של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל וככל שנדרש, יש צורך בהכנת "תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבנייה" כנדרש בתקנה 166 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 1988 , ובהתאם  לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 ולהנחיות מפקח עבודה ראשי.

תוצאת ×ª×ž×•× ×” עבור מכולות פסולת ×‘× ×™×™×Ÿ

כלי אצירה לפסולת בניין (מכולות פסולת בניין) - ימוקמו על פי נוהל העירייה בנושא, ולהלן עיקרי התנאים להצבת כלי אצירה לפינוי פסולת:

המציב מיכל אצירה בעיר לפינוי פסולת בניין, ירשום על מיכל האצירה את פרטיו: שמו ומספר טלפון בו ניתן לאתרו בכל שעות היממה, ויפעל על פי ההוראות כדלקמן:

  1. ככלל, מיכל אצירה יוצב בתוך השטח הפרטי (מגרש/חלקה) בו מבוצעות עבודות הבנייה / שיפוצים, לרבות שינוי פנימי בדירה שאינו טעון היתר בנייה.

  2. מותרת הצבת מיכל אצירה במקום שהותר לחניה במרחב הציבורי ובכפוף להודעה מראש למוקד 106 בעירייה ובתנאי שאינו בולט לתחום הדרך ו/או מפריע לתנועה בכביש ו/או במדרכה.

  3. לא תותר הצבת מכיל אצירה על דרך ו/או הבלטתו לדרך עפ"י הוראות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, שם נקבע "לא יניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר העלול לסכן, להפריע או להטריד את עוברי הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן אחר".

  4. במקום בו אין מקום מוסדר לחנייה ואין אפשרות להצבת כלי האצירה בתוך תחומי החלקה/המגרש, תיבחן אפשרות להצבת מיכל האצירה על המדרכה ובכפוף לתנאים הבאים:

   1. אישור להצבת מיכל האצירה מחוץ לתחום החלקה/מגרש, על ידי פנייה למנהל הפיקוח העירוני.

   2. מיכל האצירה אינו בולט בשום אופן לכביש ו/או לדרך.

   3. נותר מעבר חופשי במדרכה ברוחב של 1.5 מ'.

   4. לא תותר חסימה ו/או הפרעה לציבור, לתשתיות ולמתקני תברואה.

  5. באחריות בעל הנכס / הקבלן המבצע לבצע הסכם התקשרות עם אתר מורשה לטיפול בפסולת בניין ובגמר העבודות לקבל ולשמור כל אסמכתא בכתב המוכיחה שהטיפול בפסולת הבנין הוסדר באתר מורשה לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה.

  6. באחריות בעל הנכס / הקבלן המבצע לקבוע את מיקום המכולה / כלי האצירה עפ"י הוראות נוהל זה, לצלם את המקום לפני ההצבה ולשמור תיעוד זה כהוכחה להעדר גרימת נזקים לתשתיות עירוניות.

  7. באחריות בעל הנכס / הקבלן המבצע לשלוח למוקד 106 העירוני הודעה על הצבת המכולה ומסירת מיקום מדויק ופרטי איש קשר להתקשרות לאורך כל שעות היממה.

  8. באם ימצא כי המצב בשטח, בתום העבודות, אינו תקין יידרש בעל הנכס לפעול להחזרת המצב לזה שהיה לפני הצבת המכולה, לרבות החלפת ריצופים במדרכות, אבני שפה, תיקון אספלט, תשתיות אחרות וכל תיקון דרוש להשבת המצב לקדמותו ובאחריותו להוכיח נזקים שהיו קודם להצבת המכולה.

  9. ככל שלא יפעל בעל הנכס כנדרש להחזרת המצב לקדמותו ותיקון נזקים וליקויים שנגרמו, תוגש תביעת נזיקין כנגד בעל הנכס לחיוב מלוא הוצאותיה של העירייה בגין הנזקים שנגרמו עקב הצבת המכולה / כלי אצירה בשטח הציבורי.

  10. מיכל אצירה המוצב ברחובות: סוקולוב, אוסישקין, המלכים, שד' ביאליק ושד' ויצמן, יפונה ממקום הצבתו בימי ערב שבת וערב חג וערבי יום זיכרון עד השעה 15:00 ; הצבתו מחדש תותר לאחר צאת השבת, חג, מועד יום הזיכרון. בפסקה זו – "יום זיכרון": יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחורבן בית המקדש (תשעה באב).

  11. על מיכל האצירה ירשמו, המקום בולט, פרטי המציב: שמו ומספר טלפון בו ניתן לאתרו בכל שעות היממה.

  12. על מיכל האצירה יודבקו פסים זוהרים מחזירי אור.

  13. במיכל האצירה תיאגר פסולת בניין בלבד, וללא אסבסט, בנפח המותר על פי מבנה המיכל וגובה דפנותיו ובכל מקרה לא יותר מ- 8 מ"ק.

  14. שפיכת פסולת בניין למיכל אצירה תיעשה או ממפלס בו מונח המיכל או באמצעות שרוול ייעודי וככל שכך ושפיכת הפסולת הינה ממפלס הגבוה מכך, שפיכת פסולת תעשה באמצעות שרוול תיקני ובכפוף לאישור מהנדס מטעם המבצע לעיגון השרוול ויציבותו וכן יינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין למנוע פגיעה באדם, בעל חיים, נכס, מתקן וכיוצא באלו.

  15. סביבת מיכל האצירה תישמר נקייה מפסולת בניין, חומרים, כלי עבודה וכל חפץ אחר.

  16. בתום יום העבודה יכוסה מיכל האצירה בברזנט.

בסיום העבודה או עם מילוי מיכל האצירה כאמור – על פי המוקדם מבין השניים, תפונה פסולת הבניין לאתר פסולת מורשה על פי הוראות כל דין ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

דין הוראות נוהל זה להצבת מיכלי אצירה, אגירת פסולת בניין בהם ולפינוי הפסולת המפורסמות בנוהל זה, כדין היתר בכתב הניתן לפי סעיף 17(3) לחוק עזר לרמת השרון (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"ב-1972 והמציב מיכל אצירה שלא על פי הוראות נוהל זה, או הצובר פסולת בנייה במיכל שלא לפי הוראות הנוהל, או המפנה פסולת בניין שלא על פי הוראות הנוהל – יועמד לדין ו/או יקנס בידי עיריית רמת השרון מתוקף חוק עזר תברואה וסילוק מפגעים, תשל"ב-1972.

לחץ כאן לצפייה בנוהל להצבת כלי אצירה לפסולת בניין וטופס התחייבות


ארגון אתר עבודה