הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

אכיפת דיני תכנון ובנייה

המחלקה אמונה על אכיפת הוראות חוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו ומשמשת בהיבט זה כיחידת חקירות ופועלת על פי מדיניות אכיפה המעודכנת מעת לעת בהתאם לצרכי פיתוח העיר.

המחלקה פועלת בשיתוף ובתיאום עם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר ובהתאם להנחיות ולנהלים שמפרסם מנהל היחידה.

 1. בכל מקרה של גילוי בניה בלתי אסורה, בין אם ללא היתר, בין בסטייה מהיתר וכן במקרה של  שימוש אסור, יכין מפקח הבניה דו"ח למח' המשפטית.
 2. הדו"ח יועבר אל מנהל פיקוח על הבניה לעיון ולקבלת החלטה.
 3. לאחר בדיקת הדו"ח על ידי מנהל פיקוח, יועבר הדו"ח למח' המשפטית / תובע העיריה להתייעצות בדבר הליכי האכיפה המתאימים בהתאם למדיניות האכיפה וסדרי עדיפויות.
 4. המפקח יפעל למשלוח התראה/צו מנהלי להפסקת עבודה/צו שיפוטי להפסקת עבודה/צו מנהלי להריסה, הכל בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות מנהל פיקוח על הבניה.
 5. המפקח יבצע מעקב שוטף בכל מקרה של בניה ללא היתר עד לסיום הטיפול / קבלת היתר /הריסת הבניה הבלתי חוקית / העברה להליכים משפטיים.
 6. המפקח ידאג לעדכון האירוע המתאים במחשב.
 7. המפקח ידאג לתייק עותק מהדו"ח /התראה/צו, בתיק הבניין ובתיק הפיקוח הרלוונטי.
 8. המפקח יעביר דו"ח למחלקת הגביה לגבי כל בניה ללא היתר.
 9. המפקח יזמין לחקירה / מתן גירסה את הגורמים הרלוונטיים לפני העברת החומר לתובע להגשת תביעה משפטית.
 10. תובע העיריה יכין כתב אישום עפ"י נוהלי העבודה של המח' המשפטית.

מדיניות אכיפה

סעיף 27 לחוק קובע כי מתפקידה של הועדה המקומית להבטיח את קיומן של הוראות החוק וכל תקנה על פיו. גיבוש מדיניות אכיפה, מהווה חלק ממימוש חובתה של הוועדה המקומית עפ"י דין לאכוף את החוק.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות את הצורך בגיבוש מדיניות אכיפה של גורמי החקירה והתביעה בתחום העונשין (הנחייה מס' 4.1002), וכך גם התפיסה השיפוטית לפיה "בידי הרשויות המוסמכות מופקדים המשאבים הנדרשים לאכיפת החוק. משאבים אלה לעולם אינם מספיקים לצורך אכיפה מלאה של כל החוקים. לכן, שומה על הרשויות המוסמכות לכלכל את צעדי האכיפה במסגרת המשאבים, בהתאם למדיניות אכיפה ולפי סדרי עדיפות המשתנים עם הנסיבות" (ראה בג"צ 551/99 שקם בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ).

בין מטרות מדיניות האכיפה נמנה הצורך באכיפה שוויונית והעדר אכיפה בררנית הפוגעת בשוויון במובן זה שהיא מבדילה לצורך אכיפה בין בני אדם דומים או בין מצבים דומים לשם השגת מטרה פסולה, או על יסוד שיקול זר או מתוך שרירות גרידא, כמו גם: 

 1.  אכיפה במבט על - ראיה מקיפה וכוללת
 2. תיאום בין גורמי החקירה והתביעה;
 3. קביעת יעדים וסדרי עדיפויות באכיפה;
 4. אכיפה מושכלת יעילה ואפקטיבית;
 5. אחידות והימנעות מאכיפה בררנית;
 6. חיזוק תחושת הצדק והגברת אמון הציבור במערכת האכיפה;
 7. עמידה בפני ביקורת שיפוטית;


רמת השרון - מדיניות אכיפה - 7.8.19.pdfהסדר מות​​​נה

הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין התביעה לבין התושב. 

במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו, מודה התושב בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בו. אם יעמוד התושב בתנאים שנקבעו בהסדר, התביעה מתחייבת לא להגיש כתב אישום נגדו והתיק הפלילי ייסגר בעילת "סגירה בהסדר".

תשומת לבכם – בהתאם להוראות החוק, ההסדרים המותנים שיאושרו וייחתמו יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ללא כל פרט שיכול להביא לזיהויו של התושב (שמו של התושב נותר חסוי).​

מעבר לדף פרטי הסדר מותנה שפורסמואכיפת דיני תכנון ובנייה