הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין

 

 

פתיחת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין

 

בקשות להיתר ללא הקלות:

 1. בקשות יוגשו על ידי עורך הבקשה בלבד.

 2. שולחים במייל לכתובת: hagay_h@Ramat-Hasharon.muni.il (חגי - ארכיב) גרמושקה בפורמט dwfx, נסח מרוכז, תיק מידע.

 3. נשלח מייל חוזר עם תלוש לתשלום הפקדון - לתשלום בגבייה, על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 4. פתיחת בקשה במערכת המקוונת (רישוי זמין) עם כל הצרופות.

תנאי הסף לקליטת בקשה מפורטים בתקנה 33 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, והדרישות לתכנית הראשית ולתכנית תנוחה מפורטות בתוספת.

 

בקשות להיתר ללא הסכמת כל בעלי הזכויות:

 1. יש לצרף תצהיר בדבר משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי זכויות (מי שלא חתם), לפי תקנה 36(ב) ניתן באמצעות חברת פרסום.

בקשות להיתר עם הקלות:

 1. פותחים את הבקשה במערכת המקוונת במסלול עם הקלות.

 2. לאחר עמידה בתנאים מוקדמים, מקבלים במערכת נוסח פרסום ושובר תשלום פקדון.

 3. באחריות המבקש לבצע את הפרסום והגשת מסמכי אישור הפרסום לאחר גמר פרסום.

 4. לאחר סיום הפרסום כדין- 15 יום מיום הפרסום האחרון, ניתן לפנות בדוא"ל כאמור בסעיף 2 לעיל, להפקת שובר תשלום פקדון - לתשלם בגבייה, על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 5. לאחר תשלום, ניתן לפתוח במערכת רישוי זמין בקשה עם כל הצרופות וקבלה על תשלום פיקדון.

 6. בנוסף, יש לצרף: תצהיר על פרסום הקלות בצרוף העתק הפרסום, צילום ההודעה, העתק מסירה אישית או מסירה בדואר רשום או אישור מהמערכת המקוונת של הדואר שנמסר ליעדו, לפי תקנה 106 - ניתן באמצעות חברת פרסום.

 7. יש לצרף את תיק המידע ומפת המדידה - לאחר השלמות / תיקונים ככל שנדרשו.

 

נוסח הפרסום ינתן מהצוות המקצועי לפי תקנה 105 (א).

 

עורך הבקשה מוזמן להגיע לפגישה לבדיקה מקדמית עם בודק היתרים במחלקת רישוי בניה טרם הפצת פרסומים / קליטת הבקשה.

לפגישת בדיקה מקדמית ניתן להגיע בשעות קבלת קהל וללא תיאום מראש, עם תיק המידע ותכנית הבקשה (גרמושקה מלאה) והוכחת בעלות - לא נדרש חתימת כל בעלי הקרקע ושכנים גובלים.

רש/3838 (תמ"א) – ניתן לתאם פגישה עם אדריכל העיר לאחר שלב התכנון, בצרוף תכניות, לקבלת הנחיות עיצוב, פיתוח, חזיתות, חומרי גמר, גדרות, פילרים וכו'...

 

רישוי זמין

החל מיום 1.7.2018 בקשות להיתר בניה יוגשו דרך פורטל מנהל התכנון בלבד - מערכת "רישוי זמין".

לחץ כאן למעבר למערכת רישוי זמין

 

הצוות המקצועי של הוועדה זמין לסייע, כמיטב יכולתו, לעורכי ומגישי הבקשות להיתר.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה בטלפון או במייל.

לחץ כאן למעבר לדף פרטי קשר מחלקת רישוי בניה

 

לידיעתכם: ניתן לבצע חישוב משוער של אגרות להיתר בנייה באתר מנהל התכנון.

החישובים נעשים על פי שיעורי האגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (עמ' 25). "התעריפים המעודכנים לסכומי האגרות מפורסמים מידי שנה ברשומות בהודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשע"ו - 2016 והתעריפים המפורסמים ברשומות הם הקובעים."

לחץ כאן למעבר למחשבון אגרות להיתרי בנייה

 

עבודת מכוני בקרה

על פי תיקון 122 - מכוני בקרה מיום 12.3.18, החל מיום 1.4.18 ועד ליום 1.4.19 (תקופת היערכות) תיערך בקרת תכן במכון בקרה לכל בנייה חדשה למגורים בבנייה רוויה, הכוללת 6 יח"ד ויותר ב- 2 קומות לפחות ועד לגובה של 29 מטר.

עד ליום 1.4.2019, מגיש הבקשה להיתר רשאי לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה, כי על הבקשה לא תחול חובת בקרת מכון בקרה.

לחץ כאן למעבר לדף מכוני בקרה באתר מינהל התכנון

לחץ כאן להסבר על תהליך עבודת מכון בקרה ובקרת תכן

לחץ כאן לצפייה במצגת בנושא עבודת מכוני בקרה ובקרת תכן

הנחיות מנהל התכנון:

רישוי בניה בחמישה צעדים

מצגת מנהל התכנון - מסלול רישוי מלא.pdf


 פיקוד העורף

לחצו כאן למעבר לאתר הרישוי של פיקוד העורף

לחצו כאן לצפייה במדריך פקיוד העורף לעבודה ברישוי מקוון


הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין