הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הנחיות למבקש היתר

הגשת בקשה להיתר בניה

היתר הבנייה מהווה חלק מהאישורים הנדרשים טרם התחלת בנייה, למעט העבודות המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014, ובהתאם למפורט בהוראות המרחביות החלות על המקרקעין.

אישור תחילת עבודות

לידיעת בעל ההיתר: בהתאם לחלק ז' לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בניה), תשע"ו-2016חל איסור על ביצוע בנייה או עבודה לפי ההיתר אלא לאחר עמידה בדרישות התקנות וקבלת אישור תחילת עבודות מאת מחלקת הפיקוח על הבנייה בהתאם לחוק ולתקנות.

מסמכים נדרשים לקליטת בקשה להיתר

מפה מצבית ותיק המידע - ש לצרף עותק אחד של מפה טופוגרפית תקפה ל- 12 חודשים בצרוף תיק המידע ומפת סימון קווי בניין שהתקבל מטעם הועדה.

פיקדון -  עם הגשת הבקשה יש לשלם לוועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה. עם אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית ייחשב תשלום הפיקדון כמקדמה ע"ח אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום עפ"י חוק.

תכנית הגשה - ערוכה על ידי אדריכל ו/או מהנדס רישוי או הנדסאי (בבנייה פרטית בלבד), תיערך עפ"י התוספת הראשונה לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשכ"ו-2016, תכלול את תכנית התנוחה, נספח העמדה ותכנית פיתוח ערוכים כגיליון אחד, בשים לב להצגת חתכים דרך המבנה ואלמנטים מהותיים עד למרחק של 5 מטר מעבר לגבול המגרש.

חתימות נדרשות - חתימה מקורית של מבקש/י הבקשה עפ" תקנה 26, חתימת כל בעלי הזכויות בנכס או אישור על משלוח הודעה עפ"י תקנה 36, עורך/ ת הבקשה הראשי, מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין, אחראי/ת לביצוע השלד, שמות האחראים לביקורת - יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת"ז, מס' רישוי, כתובת, דואר אלקטרוני, מס' טלפון ופקס - לחצו כאן קובץ מפורט

הוכחת בעלות - על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ולהציג את כל שמות בעלי החלקה (נסח טאבו לחלקה). בקרקע בניהול רמ"י יש להגיש כתנאי לפתיחת התיק אישור רמ"י בצרוף העתק הסכם חכירה ו/או הסכם פיתוח ותשריט ההסכם בנוסף לנסח הטאבו.

תאגיד - יש להגיש את הבקשה ע"י מיופה כוח מטעם התאגיד. כאשר המבקש הינו תאגיד ובעלי הקרקע הנם אחר יש להמציא ייפוי כוח מטעם בעלי הקרקע לגבי מורשה חתימה בשם החברה ויש להגיש תדפיס פרטי החברה מרשם החברות.

בית משותף - יש להגיש נסח רישום מרוכז של הבית המשותף,  תצהיר חתום בפני עו"ד של כל בעלי הזכות בנכס, תצהיר של המבקש לגבי מספר הדירות בבית המשותף ובעליהם חתום בפני עו"ד.

במידה ובעלי הזכויות הנוספים במקרקעין סרבו לחתום על הבקשה - על המבקש לפעול עפ"י תקנה 36 שעיקריה:  משלוח עותק של התכנית או קישור לצפייה בהודעה במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה למענו של בעל הזכויות במקרקעין שלא נתן הסכמתו, וכן לכתובת דואר אלקטרוני שמסר בעל הזכות במקרקעין למבקש לצורך קבלת הודעות הנוגעות למקרקעין לפי תקנות התכנו והבניה. בהעדר מען של בעל זכות במקרקעין, יצהיר מבקש ההיתר כי מענו של בעל הזכות במקרקעין אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר להשיגו; ויערוך פרסום בעיתון כאמור בסעיף 1א לחוק, שיפורטו בו עיקרי הבקשה להיתר, פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה להיתר, המקום שבו ניתן לעיין בבקשה, המועד שבו תוגש וכן האפשרות להתנגד לבקשה בתוך 15 ימים ממועד ההגשה - ניתן לפנות לצוות הרישוי או למנהל הארכיב לקבלת נוסח הודעה עם פרטי המקרקעין והבקשה כפי שהוגשה וקישור לצפייה מקוונת במסמכי הבבקשה (ובתנאי שהבקשה נמסרה באופן דיגיטלי).

תכנית ארגון אתר - כפי שמפורט בהמשך בדף זה.

פרטים בתכנית הבקשה הנדרשים לקליטתה 

להלן מובאים עיקרי התוספת הראשונה לתקנות הרישוי ויש לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות

טבלת שטחי בניה מבוקשים - במידה וקיים ספק לגבי חישוב שטחי בניה ורישומם נא לקבל הסבר והנחיות מצוות הועדה.

חישובי שטחים – חישוב השטחים הקיימים והמוצעים בנפרד לפי תרשים סכמתי.

תכנית תנוחה - בקנה מידה 1:100 הכוללת כל אחת מקומות הבניין, לרבות סימון קו בניין וגבול מגרש בכל הקומות; היו הקומות זהות ניתן להגיש תכנית קומה טיפוסית שיצוין בה לאילו קומות היא מתייחסת.

חתכים וחזיתות - בקנה מידה 1:100 הכוללים סימון קו בניין (אדום מרוסק) וגבול מגרש ועד 5 מטרים מחוץ לגבולות המגרש כאשר חזיתות המבנה ייקראו לפי הפנייתן (חזית צפונית, דרומית).

נספח העמדה - תכנית הערוכה 1:500 על רקע מפת מדידה להיתר, הכוללת את הבינוי הקיים והמוצע במגרש, סימון בינוי במגרשים סמוכים, לרבות מבנים בצד השני של דרך.

תכנית פיתוח - בקנה מידה 1:100, על רקע מפת המדידה להיתר, כוללת את ציון הפרטים כמפורט בתקנות ובנוהל המפורט.

שילוב תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה - ניתן לשלב את תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה של המפלס שמתוכננות בו עבודות פיתוח, ובתנאי שכל הפרטים הנדרשים יהיו כלולים בתכנית זו.

סימון בגוונים - חלקים קיימים במבנה – בגוון כהה; מבנים או חלקי מבנים להריסה – בגוון צהוב; אסבסט לפירוק – בגוון כתום; קווי בניין – אדום מרוסק (בכל מקום בו יש לסמנם).


 

דרישות רשות הכבאות להיתרי בנייה בבנייה צמודת קרקע

לוגו רשות כבאות והצלה לישראל
 

להלן הוראות תיקון תשע"ח 2018 לתקנה 18 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016:

18. (א)  רשות הרישוי תתייעץ עם רשות הכבאות טרם מתן היתר לכל בניין, למעט בניינים אלה:

  1. בניין בן 4 קומות לכל היותר, המיועד למגורים בלבד ובו עד 24 דירות; לעניין זה, קומת מרתף וקומת עמודים ייכללו במניין הקומות כאמור;

  2. בניין ששטחו הכולל אינו עולה על 100 מטרים רבועים ושאינו משמש להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכנים;

  3. תוספת לבניין קיים ששטחה הכולל אינו עולה על 50 מטרים רבועים;

  4. תוספת לדירת מגורים קיימת, כך ששטח הדירה כולל התוספת לא יעלה על 140 מטרים רבועים, וכן הוספה של גזוזטרה או הגדלה של גזוזטרה קיימת; בפסקה זו, "גזוזטרה" – מרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין.

בהתאם לכך, בתכנון וביצוע מבנים הנכללים בהגדרה זו, באחריות עורך הבקשה והמבקש לתכנן ולבצע בהתאם להנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה כפי שמפורסמות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינרנט שלה - לחצו כאן להנחיות לבית חד-משפחתי ודו-משפחתי


פטור מחובת מיגון

לוגו פיקוד העורף 

הגשת הבקשה לקבלת פטור מהקמת מקלט או הגדלתו בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית נעשית ע"י עורך הבקשה במערכת המקוונת של פקע"ר ואישור הרשות המקומית באמצעות הוועדה המקומית מתבצע לאחר אישור מהנדס פיקוד העורף - "הרשות המוסמכת". לאחר קבלת האישור, עורך הבקשה מוריד את הקובץ החתום ומצרף אותו לבקשה להיתר ב'רישוי זמין'.

נוהל זה לא חל בקשה לשימוש חורג לגן ילדים, מעון יום או מוסד לחינוך מיוחד - אשר במקרים אלו עדיין נדרש לפנות למחלקת רישוי בנייה ולהגיש את הטפסים ולקבל את אישור רשות הרישוי לפני הפנייה לפיקוד העורף.

לחצו כאן לעיון בנוהל הגשת פטור של פקע"ר

לחצו כאן למעבר למערכת המקוונת של פיקוד העורף

טופס בקשה לפטור לטובת שימוש חורג לגן ילדים, מעון יום או מוסד לחינוך מיוחד.

לחצו כאן לצפייה בקובץ תקנות ההתגוננות האזרחית (התנאים הכללים בדבר מתן פטור מהקמת מקלט או הגדלתו), תשע"ד-2013

 

 

תכנית ארגון אתר ונספחיה

 ​מעבר לד​​ף הנחיות תכנית ארגון אתר​


 


הנחיות למבקש היתר