הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הנחיות למבקש היתר

הגשת בקשה להיתר בניה

היתר הבנייה מהווה חלק מהאישורים הנדרשים טרם התחלת בנייה, למעט העבודות המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014, ובהתאם למפורט בהוראות המרחביות החלות על המקרקעין.

מסמכים נדרשים לקליטת בקשה להיתר

 תכנית הגשה - ערוכה על ידי אדריכל ו/או מהנדס רישוי או הנדסאי (בבנייה פרטית בלבד) ותכלול את תכנית התנוחה, נספח העמדה ותכנית פיתוח ערוכים כגיליון אחד.

חתימות נדרשות - חתימה מקורית של מבקש/י הבקשה, כל בעלי הזכויות בנכס , עורך/ ת הבקשה הראשי, מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין, אחראי/ת לביצוע השלד, שמות האחראים לביקורת - יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת"ז, מס' רישוי, כתובת, דואר אלקטרוני, מס' טלפון ופקס.

הוכחת בעלות - על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ולהציג את כל שמות בעלי החלקה (נסח טאבו לחלקה). בקרקע בניהול רמ"י יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/או הסכם פיתוח בנוסף לנסח הטאבו.

תאגיד - יש להגיש את הבקשה ע"י מיופה כוח מטעם התאגיד. כאשר המבקש הינו תאגיד ובעלי הקרקע הנם אחר יש להמציא ייפוי כוח מטעם בעלי הקרקע לגבי מורשה חתימה בשם החברה ויש להגיש תדפיס פרטי החברה מרשם החברות.

בית משותף - יש להגיש נסח רישום מרוכז של הבית המשותף,  תצהיר חתום בפני עו"ד של כל בעלי הזכות בנכס, תצהיר של המבקש לגבי מספר הדירות בבית המשותף ובעליהם חתום בפני עו"ד.

במידה ובעלי זכויות סרבו לחתום על הבקשה - על המבקש להגיש לועדה המקומית שמות המסרבים לחתום. הרשימה תכלול שמות, כתובת ומס' טלפון בצרוף פלט מרשם אוכלוסין ועותקי תכנית ההגשה (כמספר המסרבים) אשר תישלח ע"י הועדה המקומית ע"ח המבקש לכל אחד מבעלי הזכויות אשר סרב לחתום על הבקשה.

תכנית אתר - חתומה על ידי יועץ בטיחות מטעם המבקש וכוללת: מיקום גדר איסכורית לבנה חדשה בהיקף המגרש, לפי פרט מהנדס הבקשה ולפי ההנחיות של משרד העבודה ; מיקום מכולת פסולת שמיקומה בתחום המגרש - אם מבוקש ברחוב יאושר על ידי פיקוח עירוני ; מיקום מנוף (עגורן צריח) ואישוריו (תסקיר על ידי בודק מוסמך); מיקום קרואנים ושירותים בתוך תחום המגרש ; כניסות ויציאות לרכב תפעולי ; מיקום חמרי בנייה ; וכל הנדרש לתקופת הבנייה.

מפה מצבית ותיק המידע - ש לצרף עותק אחד של מפה טופוגרפית תקפה ל- 12 חודשים בצרוף תיק המידע ומפת סימון קווי בניין שהתקבל מטעם הועדה.

פיקדון -  עם הגשת הבקשה יש לשלם לוועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה. עם אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית ייחשב תשלום הפיקדון כמקדמה ע"ח אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום עפ"י חוק.

פרטים בתכנית הבקשה הנדרשים לקליטתה

טבלת שטחי בניה מבוקשים - במידה וקיים ספק לגבי חישוב שטחי בניה ורישומם נא לקבל הסבר והנחיות מצוות הועדה.

חישובי שטחים – חישוב השטחים הקיימים והמוצעים בנפרד לפי תרשים סכמתי.

תכנית תנוחה - בקנה מידה 1:100 הכוללת כל אחת מקומות הבניין, לרבות סימון קו בניין וגבול מגרש בכל הקומות; היו הקומות זהות ניתן להגיש תכנית קומה טיפוסית שיצוין בה לאילו קומות היא מתייחסת.

חתכים וחזיתות - בקנה מידה 1:100 הכוללים סימון קו בניין (אדום מרוסק) וגבול מגרש ועד 5 מטרים מחוץ לגבולות המגרש כאשר חזיתות המבנה ייקראו לפי הפנייתן (חזית צפונית, דרומית).

נספח העמדה - תכנית הערוכה 1:500 על רקע מפת מדידה להיתר, הכוללת את הבינוי הקיים והמוצע במגרש, סימון בינוי במגרשים סמוכים, לרבות מבנים בצד השני של דרך.

תכנית פיתוח - בקנה מידה 1:100, על רקע מפת המדידה להיתר, כוללת את ציון הפרטים כמפורט בתקנות ובנוהל המפורט.

שילוב תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה - ניתן לשלב את תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה של המפלס שמתוכננות בו עבודות פיתוח, ובתנאי שכל הפרטים הנדרשים יהיו כלולים בתכנית זו.

סימון בגוונים - חלקים קיימים במבנה – בגוון כהה; מבנים או חלקי מבנים להריסה – בגוון צהוב; אסבסט לפירוק – בגוון כתום; קווי בניין – אדום מרוסק (בכל מקום בו יש לסמנם).

ראה להלן נוהל מפורט:

נוהל מפורט להגשת בקשה להיתר

 

הנחיות למבקש היתר