הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הנחיות למבקש היתר

הגשת בקשה להיתר בניה

היתר הבנייה מהווה חלק מהאישורים הנדרשים טרם התחלת בנייה, למעט העבודות המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014, ובהתאם למפורט בהוראות המרחביות החלות על המקרקעין.

מסמכים נדרשים לקליטת בקשה להיתר

 תכנית הגשה - ערוכה על ידי אדריכל ו/או מהנדס רישוי או הנדסאי (בבנייה פרטית בלבד) ותכלול את תכנית התנוחה, נספח העמדה ותכנית פיתוח ערוכים כגיליון אחד.

חתימות נדרשות - חתימה מקורית של מבקש/י הבקשה, כל בעלי הזכויות בנכס , עורך/ ת הבקשה הראשי, מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין, אחראי/ת לביצוע השלד, שמות האחראים לביקורת - יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת"ז, מס' רישוי, כתובת, דואר אלקטרוני, מס' טלפון ופקס.

הוכחת בעלות - על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ולהציג את כל שמות בעלי החלקה (נסח טאבו לחלקה). בקרקע בניהול רמ"י יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/או הסכם פיתוח בנוסף לנסח הטאבו.

תאגיד - יש להגיש את הבקשה ע"י מיופה כוח מטעם התאגיד. כאשר המבקש הינו תאגיד ובעלי הקרקע הנם אחר יש להמציא ייפוי כוח מטעם בעלי הקרקע לגבי מורשה חתימה בשם החברה ויש להגיש תדפיס פרטי החברה מרשם החברות.

בית משותף - יש להגיש נסח רישום מרוכז של הבית המשותף,  תצהיר חתום בפני עו"ד של כל בעלי הזכות בנכס, תצהיר של המבקש לגבי מספר הדירות בבית המשותף ובעליהם חתום בפני עו"ד.

במידה ובעלי זכויות סרבו לחתום על הבקשה - על המבקש לשלוח הודעה במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה למענו של בעל הזכויות במקרקעין שלא נתן הסכמתו, וכן לכתובת דואר אלקטרוני שמסר בעל הזכות במקרקעין למבקש לצורך קבלת הודעות הנוגעות למקרקעין לפי תקנות התכנו והבניה. בהעדר מען של בעל זכות במקרקעין, יצהיר מבקש ההיתר כי מענו של בעל הזכות במקרקעין אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר להשיגו; ויערוך פרסום בעיתון כאמור בסעיף 1א לחוק, שיפורטו בו עיקרי הבקשה להיתר, פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה להיתר, המקום שבו ניתן לעיין בבקשה, המועד שבו תוגש וכן האפשרות להתנגד לבקשה בתוך 15 ימים ממועד ההגשה.

לחץ כאן להורדת הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר

תכנית אתר - חתומה על ידי ממונה בטיחות מטעם המבקש ומהנדס מתכנן שלד הבניין בנוגע לפרט גידור אתר, תוכן על רקע מפת מדידה להיתר (מפה מצבית) בקנה מידה 1:100 לצמודי קרקע וקנה מידה 1:250 לאתרי בניה גדולים, כוללת כבישים, דרכים ושטחי ציבור גובלים במלואם. על גבי התכנית יסומנו גבול מגרש וקו בניין, אזורי הבניה ומתאר המבנה המתוכנן, לרבות חלקים תת-קרקעיים ; מבנים ורכיבים להריסה או פינוי, לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט במגרש ; שילוט; גידור היקף האתר בגבול המגרש באיסכורית לבנה חדשה - לפי פרט מהנדס הבקשה ולפי הנחיות משרד העבודה (ככלל, לא תותר התארגנות מחוץ לגבול המגרש ובשטחי ציבור) ; הגנה מפני חפצים נופלים, כגון גגון בטיחות ככל שנדרש (למשל בבניה בקו אפס לרחוב, בתוספת קומות ובבניינים גבוהים), דרכי מעבר ושערים לכניסות ויציאות מהאתר לרכב תפעולי ולהולכי רגל, תוך הפרדה ככל שניתן, לרבות סימון רדיוס סיבוב משאיות ; מיקום חפירות ועבודות עפר; מבנים זמניים ומידותיהם, לרבות משרדים, אחסנה ומיקום חומרי בניה, רווחת עובדים, שטחי התארגנות, חניה זמנית ; מיקום מכולת פסולת שמיקומה בתחום המגרש - אם מבוקש ברחוב יאושר על ידי פיקוח עירוני ; מיקום מנוף (עגורן צריח) בצרוף סקר סיכונים ולאחר התקנתו העברת אישוריו (תסקיר על ידי בודק מוסמך) ; מיקום קרואנים ושירותים בתוך תחום המגרש ; מיקום משאבת בטון ותנועת מערבלי בטון באתר, וכל פרט אחר הנדרש לתקופת הבנייה; פתרון להגנה על הולכי רגל מפני נפילת חפצים ואלמנטים ; שטח למחזור והפרדה במקור ; מיקום ציוד חרום כגון אמצעים נדרשים לכיבוי אש , עזרה ראשונה וכו' ; מיקום קווי חשמל באתר וסביבתו הקרובה, לרבות לוח חשמל זמני וחלוקת זרם בתוך המבנה לתקופת הבנייה; קווי מים זמניים; מתקנים ואמצעים נוספים כגון מעליות, גנרטור, מכלי תדלוק וכו' ; מבנה מכירות אם מתוכנן, כולל גישה וחניה ; סימון מבנים קיימים ומקומות מאוכלסים בסמיכות לאתר ותנאים מקומיים אחרים כגון רשת חשמל, מים וביוב, כבישים ודרכים ציבוריות שוטחים ציבוריים פתוחים והאמצעים לשמירה על שלום וביטחון הציבור.

לחץ כאן לצפייה בהנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות לגידור זמני באתרי בנייה.

הריסת מבנים  - תבוצע בהתאם להוראות פרק י' לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 (ככל שמתקיים, יש לציין נוסח זה על גבי התכנית).

פיגומים - יבוצעו על פי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),תשמח-1988 ויש לכסותם ברשת הצמודה לצידם החיצוני או כל ציפוי אחר בתאום ואישור מהנדסת הועדה / אדריכל העיר (ככל שמתקיים, יש לציין נוסח זה על גבי התכנית).

לחץ לצפייה בקובץ "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),תשמח-1988"

תכנית הסדרי תנועה זמניים - בקנה מידה 1:500  הכוללת הסדרי תנועה קיימים ותנועת רכבים ומשאיות אל האתר ומחוצה ממנו מצומת לצומת חתומה על ידי יועץ תנועה, עליה יסומנו גבולות המגרש, מבנים סמוכים, מדרכות ואבני שפה משני צידי הדרכים ורוחב הכביש, פרטים על ציר הדרך ובשול כגון ריהוט רחוב, עצים, קווי חשמל ותקשורת עיליים לרבות ציון גובה הכבלים הנמוכים ביותר.

אישור במקרים של הפרעה לתנועה - בכל מקרה בו מתוכננת פעולה אשר יש בה משום הפרעה לתנועה (כגון יציקות בטון והובלת אלמנטים מורכבים לאתר), יש לקבל אישור מראש ובכתב מהמחלקה לתיאום הנדסי ומשטרת ישראל.

תכנית ארגון בטיחותי של אתר - אם באתר מועסקים מעל 50 עובדים, כולל עובדי קבלני משנה, או שיש באתר מבנה שגובהו עולה על 25 גובה סופי, או שמוצבים בו שני עגורני צריח ומעלה, וכן באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך התחום של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל וככל שנדרש, יש צורך בהכנת "תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבנייה" כנדרש בתקנה 166 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 1988 , ובהתאם  לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 ולהנחיות מפקח עבודה ראשי.

מפה מצבית ותיק המידע - ש לצרף עותק אחד של מפה טופוגרפית תקפה ל- 12 חודשים בצרוף תיק המידע ומפת סימון קווי בניין שהתקבל מטעם הועדה.

פיקדון -  עם הגשת הבקשה יש לשלם לוועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה. עם אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית ייחשב תשלום הפיקדון כמקדמה ע"ח אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום עפ"י חוק.

פרטים בתכנית הבקשה הנדרשים לקליטתה

טבלת שטחי בניה מבוקשים - במידה וקיים ספק לגבי חישוב שטחי בניה ורישומם נא לקבל הסבר והנחיות מצוות הועדה.

חישובי שטחים – חישוב השטחים הקיימים והמוצעים בנפרד לפי תרשים סכמתי.

תכנית תנוחה - בקנה מידה 1:100 הכוללת כל אחת מקומות הבניין, לרבות סימון קו בניין וגבול מגרש בכל הקומות; היו הקומות זהות ניתן להגיש תכנית קומה טיפוסית שיצוין בה לאילו קומות היא מתייחסת.

חתכים וחזיתות - בקנה מידה 1:100 הכוללים סימון קו בניין (אדום מרוסק) וגבול מגרש ועד 5 מטרים מחוץ לגבולות המגרש כאשר חזיתות המבנה ייקראו לפי הפנייתן (חזית צפונית, דרומית).

נספח העמדה - תכנית הערוכה 1:500 על רקע מפת מדידה להיתר, הכוללת את הבינוי הקיים והמוצע במגרש, סימון בינוי במגרשים סמוכים, לרבות מבנים בצד השני של דרך.

תכנית פיתוח - בקנה מידה 1:100, על רקע מפת המדידה להיתר, כוללת את ציון הפרטים כמפורט בתקנות ובנוהל המפורט.

שילוב תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה - ניתן לשלב את תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה של המפלס שמתוכננות בו עבודות פיתוח, ובתנאי שכל הפרטים הנדרשים יהיו כלולים בתכנית זו.

סימון בגוונים - חלקים קיימים במבנה – בגוון כהה; מבנים או חלקי מבנים להריסה – בגוון צהוב; אסבסט לפירוק – בגוון כתום; קווי בניין – אדום מרוסק (בכל מקום בו יש לסמנם).

ראה להלן נוהל מפורט:

נוהל מפורט להגשת בקשה להיתר

 

הנחיות למבקש היתר